[WROCŁAW] XII Krajowe Warsztaty Kompatybilności Elektromagnetycznej

W dniach 18 do 20 września 2019 odbędą się XII Krajowe Warsztaty Kompatybilności Elektromagnetycznej. Konferencja odbędzie się w Centrum Konferencyjnym oraz Centrum Wiedzy i Informacji Naukowo-Technicznym Politechniki Wrocławskiej.

Krajowe Warsztaty Kompatybilności Elektromagnetycznej są konferencją o charakterze szkoleniowym i naukowym, popularyzującą problematykę badania i zapewniania kompatybilności elektromagnetycznej (EMC) urządzeń, systemów i instalacji. Warsztaty są także forum wymiany wiedzy i doświadczeń dla osób ze środowisk: akademickiego, naukowego, badawczego i przemysłowego, które to forum sprzyja nawiązywaniu wzajemnych kontaktów oraz współpracy przy rozwiązywaniu problemów kompatybilności elektromagnetycznej urządzeń, systemów i instalacji.

W programie XII Krajowych Warsztatów EMC w 2019 roku przewidziano omówienie zagadnień związanych z: problematyką badań prowadzonych zgodnie z zapisami Dyrektywy RED; testowania urządzeń radiowych; normami, metodami i wymaganiami technicznymi związanymi z badaniem EMC pojazdów elektrycznych i komponentów montowanych w takich pojazdach oraz badaniem układów do ładowania pojazdów elektrycznych; planowanymi zmianami standaryzacyjnymi w zakresie badań EMC; ochronny ludzi i środowiska przed ekspozycją na pola EM. Zaplanowano także sesję poświęconą systemom jakości w laboratoriach badawczych i wzorcujących pod kątem zmian wprowadzonych przez zapisy zawarte w nowej edycji normy PN-EN ISO 17025. Planowana jest także sesja poruszająca zagadnienia wzorcowania aparatury w laboratoriach EMC. Przeprowadzone zostaną także porównania międzylaboratoryjne w zakresie pomiaru parametrów pola elektromagnetycznego.

Konferencja organizowana jest przez Politechnikę Warszawską, Instytut Łączności – Państwowy Instytut Badawczy oraz Sekcję Kompatybilności Elektromagnetycznej Komitetu Elektroniki i Telekomunikacji.

Więcej informacji na stronie: http://www.warsztaty-emc.pwr.wroc.pl

O autorze