Grupa LUG poprawiła rentowność na każdym poziomie rachunku wyników

Grupa Kapitałowa LUG S.A. opublikowała wyniki finansowe za IV kwartał minionego roku. Skonsolidowane przychody Grupy w IV kw. 2023 wyniosły 66,42 mln zł i były o 2,2 procent wyższe niż rok wcześniej. Jednocześnie przychody w ujęciu rocznym osiągnęły historycznie najwyższy poziom 267,86 mln zł. To wzrost o 11,6 procent w porównaniu z poziomem 239,97 mln zł za cztery kwartały 2022. Zysk brutto ze sprzedaży wyniósł w IV kw. 2023 roku 29,02 mln zł względem 22,18 mln zł w analogicznym okresie 2022 roku. W ujęciu czterech ostatnich kwartałów, zysk brutto ze sprzedaży wzrósł o 27,0 procent. Marża brutto na sprzedaży w ostatnim kwartale minionego roku wyniosła 43,7 procent. Marża brutto na sprzedaży w ujęciu narastającym za dwanaście miesięcy minionego roku ukształtowała się na poziomie 41,7 procent.

Rekordowy kwartalny poziom przychodów, najwyższy w 35-letniej historii działalności Grupy LUG, był m.in. efektem wypełnionego portfela zamówień zbudowanego na przestrzeni 2022 roku i pierwszych trzech kwartałów 2023 roku. Na poziom wyników IV kwartału pozytywnie wpłynęły również przychody zrealizowane w ramach drugiego kontraktu na „Dostawę nowych opraw oświetleniowych w technologii LED” dla Miasta Stołecznego Warszawy. W analizowanym okresie wyniosły one 7,08 mln zł, a narastająco w okresie styczeń – grudzień 2023 roku osiągnęły poziom 20,05 mln zł. W ujęciu czterech ostatnich kwartałów przychody Grupy wzrosły o 11,6 procent, do rekordowego poziomu 267,86 mln zł.

– Rok 2023 zakończyliśmy z satysfakcjonującymi wynikami, osiągniętymi dzięki poprawie efektywności i dzięki umiejętności elastycznego reagowania na zmiany rynkowe. Nasz nadrzędny cel wyznaczony w perspektywie strategicznej 2023-2026 został spełniony, a rentowność Grupy LUG poprawiła się na wszystkich poziomach. To pokazuje, że obraliśmy właściwą droge rozwoju, chociaż ostatni kwartał roku okazał się wyjątkowy pod kątem struktury geograficznej przychodów, który po raz pierwszy od wielu kwartałów znacząco przeważyła na korzyść rynku polskiego – komentuje wyniki Ryszard Wtorkowski, Prezes Zarządu LUG S.A.

O autorze