Grupa Apator pochwaliła się dobrymi wynikami finansowymi za 2023 rok

Grupa Apator poinformowała w swoim komunikacie o wynikach finansowych za okres 1-4Q 2023 r. Mimo utrzymujących się niesprzyjających warunków makroekonomicznych, wyniki te są wyjątkowo pozytywne. Koncentrowano się na poszukiwaniu szans rynkowych i nowych kierunków sprzedaży, pracą nad marżami i na optymalizacji operacyjnej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży osiągnęły rekordowy poziom ponad 1,1 mld zł. Praca nad efektywnością operacyjną oraz konsekwentna kontrola kosztów SG&A w skali całej Grupy Apator pozwoliły na poprawę wyniku EBITDA, która po skorygowaniu o zdarzenia jednorazowe* wyniosła 117,2 mln zł (przed korektą 108,9 mln zł). Skonsolidowany wynik netto skorygowany o wpływ zdarzeń jednorazowych ukształtował się na poziomie 36,4 mln zł (przed korektą 18,3 mln zł).

Obroty Grupy Apator w Polsce wzrosły w okresie 1-4Q 2023 r. o 12% r/r (640,7 mln zł), podczas gdy eksport utrzymał się na poziomie zbliżonym do 2022 r. (496,8 mln zł). W konsekwencji udział sprzedaży krajowej w obrotach ogółem wzrósł r/r o 3,5 p.p., osiągając poziom 56% przychodów Grupy. Głównymi kierunkami eksportowymi Grupy Apator pozostają kraje Unii Europejskiej a dominującymi rynkami: Niemcy, Czechy, Belgia, Rumunia, Grecja, Hiszpania i Niderlandy.

Największy, dwucyfrowy wzrost obrotów r/r w okresie 1-4Q 2023 r. odnotował segment Energii Elektrycznej (515,1 mln zł, +17% r/r). Sprzedaż wzrosła we wszystkich liniach biznesowych (liczniki energii elektrycznej, aparatura łączeniowa, automatyka i rozwiązania ICT) i dotyczyła głównie Polski (+22% r/r), przy porównywalnej r/r sprzedaży w eksporcie.

Segment Woda i Ciepło wygenerował wzrost sprzedaży (w porównaniu do bardzo dobrego 2022 r.) i tradycyjnie zanotował najwyższe w Grupie Apator wskaźniki marżowości. Sprzedaż wodomierzy, ciepłomierzy, podzielników kosztów ogrzewania oraz nakładek radiowych przyniosła Grupie w okresie 1-4Q 2023 r. 379,6 mln zł przychodów ze sprzedaży, co stanowiło 5% wzrost r/r.

Najbardziej wymagającym obszarem biznesu dla Grupy pozostaje segment Gaz, którego perspektywy są silnie skorelowane z polityką energetyczną i podejściem do paliwa gazowego w UE. Duża niepewność całego sektora związana jest z trwającą wojną w Ukrainie i konfliktami na Bliskim Wschodzie.

Źródło: Grupa Apator

O autorze