Perspektywy rozwoju platformy technologicznej inPROBE do detekcji ekspresji białek

Innowacyjna platforma technologiczna inPROBE® ma potencjał do zastosowania w wielu różnych obszarach diagnostycznych. Wykorzystuje zupełnie nowe podejście do oznaczania ekspresji białek. Metoda ta umożliwia przeprowadzenie diagnostyki in vivo, czyli bezpośrednio w ciele pacjentki bez pobierania próbek tkanki. Obiektywny numeryczny wynik dostępny jest niemal natychmiast, bo już po około 30 minutach. Spółka po podsumowaniu I części badań klinicznych kieruje wzrok ku kolejnym obszarom zastosowań przełomowej technologii.

Firma SDS Optic SA z Lublina opracowała platformę technologiczną inPROBE® przeznaczoną do oznaczania ekspresji białek w sposób odmienny od standardowego. Po pierwsze, oznaczenie przeprowadza się in vivo, tzn. bezpośrednio w organizmie pacjentki, bez konieczności pobierania tkanki, po drugie, oznaczenie możliwe jest zarówno w samym guzie, jak i w jego bezpośrednim otoczeniu, po trzecie, wynik uzyskuje się w czasie rzeczywistym, tj. po około 30 minutach i wreszcie po czwarte, wynik ma charakter ilościowy, a więc jest wynikiem obiektywnym, wyrażonym w liczbach.

Platforma technologiczna opracowana przez SDS Optic opiera się na połączeniu technologii światłowodowej wykorzystującej czujniki funkcjonalizowane białkami rozpoznającymi określony marker diagnostyczny, np. białko HER2. Wywołany oddziaływaniem białka z powierzchnią czujnika sygnał optyczny po przeliczeniu przy użyciu algorytmu matematycznego przekłada się na liczbową wartość poziomu ekspresji białka.

Pierwszym białkiem, dla którego opracowano odpowiednią sondę inPROBE było właśnie HER2. W celu potwierdzenia możliwości zastosowania inPROBE w praktyce klinicznej oraz określenia bezpieczeństwa tej nowej technologii przeprowadzono „Otwarte, wieloośrodkowe, jednoramienne badanie kliniczne bezpieczeństwa i skuteczności mikrosondy diagnostycznej (inPROBE) przeznaczonej do oceny ekspresji receptora HER2 w populacji kobiet z wysokim ryzykiem raka piersi” (SDS-HER-01-2018), którego I część została niedawno zakończona.

Do badania włączono 22 pacjentki, a do analizy statystycznej ostatecznie 18 pełnoletnich pacjentek z rozpoznanym rakiem piersi i znanym statusem ekspresji HER2, oznaczonym przy użyciu standardowych metod, tj. immunohistochemii (IHC) i fluorescencyjnej hybrydyzacji in situ (FISH). W badanej grupie było 6 pacjentek z HER2-dodatnim i 12 pacjentek z HER2-ujemnych rakiem piersi zgodnie z wynikami IHC/FISH.

Wyniki I części badania klinicznego dotyczącego pomiaru ekspresji białka HER2 w raku piersi uzasadniają rozpoczęcie kolejnych projektów badawczych. Będą one obejmowały inne nowotwory wykazujące ekspresję HER2, ocenę poziomu białek związanych z zakażeniami wirusowymi, a także badanie innych rodzajów materiału biologicznego, takich jak pobrane tkanki czy płyny ustrojowe. Zebrane dotychczas dane wskazują, że platforma technologiczna inPROBE® jest multipotencjalną, skuteczną i bezpieczną metodą ilościowego oznaczania różnych białek w materiale biologicznym.

Wydaje się też, że może ona znaleźć szersze zastosowanie nie tylko w medycynie, gdzie może być wykorzystywana też do opracowywania leków i określania ich farmakokinetyki, ale także w innych obszarach nauki korzystających z postępu biologii molekularnej i genetyki, takich jak rolnictwo, weterynaria, kryminalistyka czy przemysł spożywczy i chemiczny.

Źródło: Materiały prasowe

O autorze