Wyniki LUG S.A. za I kw. 2024 odzwierciedlają sytuację gospodarczą w Europie

Grupa Kapitałowa LUG S.A. zakończyła pierwszy kwartał roku skonsolidowanymi przychodami na poziomie 46,82 mln zł, wobec 62,15 mln zł osiągniętych w analogicznym okresie roku ubiegłego. Zysk brutto ze sprzedaży wyniósł 18,85 mln zł względem 25,13 mln zł w I kwartale 2023 roku (-25% r/r). Poziom marży brutto na sprzedaży został utrzymany na poziomie 40,3%. W pierwszym kwartale 2024 r. Grupa odnotowała 0,97 mln zł skonsolidowanej straty netto w I kw. br. wobec 0,93 mln zł zysku rok wcześniej.

Zysk operacyjny w I kwartale 2024 roku wyniósł -1,62 mln zł w stosunku do 1,99 mln zł w I kwartale 2023 roku. Skonsolidowany wynik EBITDA w I kwartale bieżącego roku wyniósł 1,30 mln zł, co jest o 73,6 proc. niższym niż w I kwartale 2023 roku. Marża EBITDA wyniosła w I kw. 2024 roku 2,8 proc. i była o 5,1 p.p. niższa rok do roku. Strata netto w okresie styczeń – marzec 2024 wyniosła 0,97 mln zł wobec zysku na poziomie 0,93 mln zł w I kwartale 2023 roku (-204,3% r/r). Marża zysku netto spadła do poziomu -2,1%. W danych finansowych za I kwartał br. uwzględniono przychody zrealizowane w ramach drugiego kontraktu na „Dostawę nowych opraw oświetleniowych w technologii LED” dla Miasta Stołecznego Warszawy, które w analizowanym okresie wyniosły 5,74 mln zł.

Wyniki I okresu rozliczeniowego odzwierciedlają koniunkturę rynkową sektora publicznego i przemysłowego w całej Europie będącego rynkiem docelowym Grupy Kapitałowej LUG S.A. Na ujemną dynamikę kwartalnych przychodów wpływało szereg czynników, spośród których kluczowe są warunki makroekonomiczne oraz ściśle powiązana z nimi niska aktywność inwestycyjna na rynkach europejskich. Wybory samorządowe oraz oczekiwanie na środki z KPO w Polsce, przełożyły się na niską aktywność postępowań w ramach programu „Rozświetlamy Polskę”.

Źródło: Materiały prasowe

O autorze