[ZAKOŃCZONY] Wygraj płytkę rozwojową Aris Edge S3A3 oraz nakładkę Aris Edge LCD

Taką płytkę, jak na zdjęciu powyżej, może wygrać każdy, kto przeczytał opublikowane uprzednio w naszym portalu artykuły  opisujące ten zestaw: Aris Edge S3A3 – moduł z mikrokontrolerem Renesas Synergy S3 oraz Aris Edge S3A3 – nakładka z wyświetlaczem TFT Aris Edge LCD. Wystarczy prawidłowo odpowiedzieć na pięć pytań i… mieć łut szczęścia.

Portal Mikrokontroler.pl wspólnie z firmami Renesas Electronics oraz Arrow Electronics organizuje konkurs, którego tematem jest zestaw Aris Edge S3A3. Fundator nagród – Arrow Electronics – przygotował 10 zestawów Aris Edge S3A3 z nakładką Aris Edge LCD do rozlosowania między tych uczestników, którzy prawidłowo odpowiedzą na pytania konkursowe. Aby wziąć udział w konkursie należy wypełnić poniższy formularz i odpowiedzieć na zawarte w nim pytania związane z treścią ww artykułów. Szczegółowy regulamin można znaleźć poniżej.

Termin zgłoszeń upływa 11 listopada 2018. Zapraszamy do zabawy.

Konkurs zakończony

 

Regulamin konkursu

§ 1
POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Organizatorem konkursu jest portal Mikrokontroler.pl we współpracy z Arrow Electronics Central Europe GmbH oraz Renesas Electronics.
2. Fundatorem nagród jest firma Arrow Electronics Central Europe GmbH.
3. Patronem medialnym konkursu jest portal Mikrokontroler.pl.
4. Konkurs trwa do dnia 11.11.2018, do godziny 23.59.
5. W konkursie mogą uczestniczyć wyłącznie osoby fizyczne, pełnoletnie, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, spełniające wymagania nałożone niniejszym Regulaminem.
6. Uczestnikiem konkursu jest osoba, która wypełni formularz dostępny na portalu Mikrokontroler.pl oraz odpowie na pytania konkursowe.
7. Każdy ze zwycięzców konkursu może wygrać tylko jedną nagrodę.
8. Zwycięzcy konkursu będą poproszeni o podanie adresu do korespondencji.
9. Wypełnienie formularza konkursowego jest równoznaczne z akceptacją regulaminu.

§ 2
ZASADY I PRZEBIEG KONKURSU

1. Na portalu Mikrokontroler.pl ukaże się formularz z 5 pytaniami. Czytelnicy proszeni są o wypełnienie formularza i odpowiedź na pytania konkursowe
2. Podczas wypełniania formularza Uczestnik podaje swoje dane osobowe: imię, nazwisko oraz adres e-mail, w celu kontaktu i przekazania nagrody.
3. Wypełnienie formularza jest równoznaczne ze zgłoszeniem przez Uczestnika chęci wzięcia udziału w konkursie.
4. Nagrody otrzymają uczestnicy konkursu, którzy prawidłowo odpowiedzą na pytania konkursowe. Jeżeli liczba prawidłowo odpowiadających uczestników będzie większa niż liczba nagród konkursowych, to nagrody zostaną wysłane do uczestników wylosowanych przez jury konkursowe.
5. Imię i nazwisko zwycięzcy, za jego zgodą, może zostać opublikowane w portalu Mikrokontroler.pl
6. Każdy uczestnik konkursu ma prawo do jednej nagrody, zgłoszenia dublowane nie będą brane pod uwagę.
7. Odpowiedzi na pytania kwalifikują redaktorzy portalu Mikrokontroler.pl.
8. Osoby nagrodzone zostaną poinformowane o tym fakcie e-mailem wysłanym przez redakcję portalu Mikrokontroler.pl
9. Zgłoszenia przyjmowane są od momentu ogłoszenia konkursu na łamach portalu do dnia 11 listopada, do godziny 23.59.

§ 3
NAGRODY

1. Pulę nagród dla Zwycięzców stanowi 10 zestawów rozwojowych Aris Edge S3 z mikrokontrolerem z serii Renesas Synergy S3A3 oraz nakładką z wyświetlaczem LCD o rozdzielczości 176×220 pikseli – Aris Edge LCD, nagrody te ufundowane są przez Arrow Electronics Central Europe GmbH.
2. Nagrody nie podlegają wymianie na ekwiwalent pieniężny lub rzeczowy.
3. Zwycięzcy udostępnią Organizatorowi swoje dokładne dane (imię, nazwisko, adres oraz telefon kontaktowy), które posłużą do przekazania nagrody w terminie 21 dni od momentu wygrania.
4. W przypadku gdy zaistnieje taki obowiązek, zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt. 2 Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Fizycznych z dnia 26 lipca 1991 roku (Dz. U.nr 14 poz 176 z 2000 r.), przed wydaniem nagród organizator obliczy, pobierze i odprowadzi do właściwego Urzędu Skarbowego zryczałtowany podatek dochodowy od wartości nagrody.

§ 4
DANE OSOBOWE

1. Organizator informuje, że zgodnie z art. 24 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 2016 r., str. 1-88), dalej zwanego „RODO”, administratorem danych osobowych udostępnionych w ramach Konkursu jest Organizator Konkursu – BTC Korporacja Paweł Zbysiński ul. Lwowska 5, 05-120 Warszawa (dalej zwana „Administratorem”).
2. Uczestnicy Konkursu przystępując do niego wyrażają zgodę na przetwarzanie przez Administratora następujących danych osobowych należących do kategorii danych zwykłych: imię i nazwisko, adres e-mail, a w przypadku Zwycięzców Konkursu także adres do korespondencji oraz telefon.
3. Uczestnicy Konkursu przyjmują do wiadomości, że podanie danych osobowych w zakresie określonym w ust. 2 jest dobrowolne, jednakże ich podanie przez Uczestników Konkursu jest wymagane do udziału w Konkursie.
4. Uczestnik przystępując do Konkursu, wyraża zgodę na publikację swoich danych osobowych (imię i nazwisko) w przypadku otrzymania nagrody w Konkursie.
5. Do zakończenia Konkursu Uczestnik Konkursu może cofnąć zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w celach związanych z przeprowadzeniem Konkursu wysyłając na adres e-mail mikrokontroler@mikrokontroler.pl wiadomość o temacie „Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych”, w treści wiadomości należy podać nazwę Konkursu, podane uprzednio w zgłoszeniu udziału w Konkursie dane osobowe oraz adres e-mail z którego prowadzona była komunikacja z Organizatorem. Cofnięcie zgody przez Uczestnika jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w Konkursie oraz utratą prawa do jakiejkolwiek Nagrody, jednakże cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem dotychczasowego przetwarzania danych osobowych przez Organizatora.
6. Dane osobowe osób, o których mowa w ust. 2, będą przetwarzane przez Administratora na podstawie art. 6 ust.1 lit. a) RODO jedynie w celu i zakresie niezbędnym do wykonania zadań Administratora danych osobowych związanych z realizacją Konkursu.
7. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego, ani organizacji międzynarodowej w rozumieniu RODO.
8. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane przez okres 3 lat od dnia zakończenia Konkursu, chyba że niezbędny będzie dłuższy okres ich przetwarzania, w tym w szczególności z uwagi na obowiązki archiwizacyjne, fiskalne, czy dochodzenie roszczeń.
9. Każdemu Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do treści jego danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
10. Uczestnikom Konkursu w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
11. W oparciu o dane osobowe Uczestników Konkursu, Administrator nie będzie podejmował zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania w rozumieniu RODO.

§ 5
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Konkurs prowadzony na podstawie regulaminu nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym ani loterią promocyjną, których wynik zależy od przypadku w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 19.11.2009 o grach hazardowych o grach hazardowych (Dz.U.2016.471 j.t.).
2. Niniejszy regulamin dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej www.mikrokontroler.pl
3. Postanowienia niniejszego regulaminu są podstawą prowadzenia konkursu, a ich wykładnia i interpretacja należy do redakcji portalu Mikrokontroler.pl.

O autorze