[KONKURS ZAKOŃCZONY] Wygraj zestaw Cypress PSoC 6 BLE Pioneer Kit

Ten zestaw może wygrać każdy, kto przeczytał opublikowany uprzednio w naszym portalu artykuł PSoC 6 BLE Pioneer Kit – Zestaw rozwojowy z układem Cypress PSoC 6 Wystarczy prawidłowo odpowiedzieć na pięć pytań i… mieć łut szczęścia.

Portal Mikrokontroler.pl wspólnie z firmą Digi-Key Electronics organizuje konkurs, którego tematem jest zestaw Cypress PSoC 6 BLE Pioneer Kit z mikrokontrolerem z rodziny PSoC 63. Fundator nagrody – Digi-Key Electronics – przygotował taki zestaw do wylosowania dla uczestnika, którzy prawidłowo odpowie na pytania konkursowe. Przygotowano też 10 nagród pocieszenia w postaci przydatnych podczas projektowania linijek z pomocami dla inżynierów elektroników. Aby wziąć udział w konkursie należy wypełnić poniższy formularz i odpowiedzieć na zawarte w nim pytania związane z treścią ww artykułu. Szczegółowy regulamin można znaleźć poniżej.

Termin zgłoszeń upływa 30 listopada 2018. Zapraszamy do zabawy.

Konkurs został zakończony

Regulamin konkursu

§ 1
POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Organizatorem konkursu jest portal Mikrokontroler.pl we współpracy z Digi-Key Electronics
2. Fundatorem nagród jest firma Digi-Key Electronics.
3. Patronem medialnym konkursu jest portal Mikrokontroler.pl.
4. Konkurs trwa do dnia 30.11.2018, do godziny 23.59.
5. W konkursie mogą uczestniczyć wyłącznie osoby fizyczne, pełnoletnie, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, spełniające wymagania nałożone niniejszym Regulaminem.
6. Zwycięzca konkursu oraz beneficjenci nagród pocieszenia będą poproszeni o podanie adresu do korespondencji.
7. Wypełnienie formularza konkursowego jest równoznaczne z akceptacją regulaminu.

§ 2
ZASADY I PRZEBIEG KONKURSU

1. Na portalu Mikrokontroler.pl ukaże się formularz z 5 pytaniami. Czytelnicy proszeni są o wypełnienie formularza i odpowiedź na pytania konkursowe
2. Podczas wypełniania formularza Uczestnik podaje swoje dane osobowe: imię, nazwisko, adres e-mail, nazwę firmy oraz nazwę stanowiska pracy w celu przystąpienia do konkursu.
3. Wypełnienie formularza jest równoznaczne ze zgłoszeniem przez Uczestnika chęci wzięcia udziału w konkursie.
4. Nagrody (nagrodę główną oraz nagrody pocieszenia) otrzymają uczestnicy konkursu, który prawidłowo odpowie na pytania konkursowe. Jeżeli liczba prawidłowo odpowiadających uczestników będzie większa niż liczba nagród konkursowych, to nagrody zostaną wysłane do uczestników wylosowanych przez jury konkursowe.
5. Imię i nazwisko oraz nazwa zakładu pracy zwycięzcy, za jego zgodą, mo zostać opublikowane w portalu Mikrokontroler.pl
6. Każdy uczestnik konkursu ma prawo do jednej nagrody, zgłoszenia dublowane nie będą brane pod uwagę.
7. Odpowiedzi na pytania kwalifikują redaktorzy portalu Mikrokontroler.pl.
8. Osoba nagrodzona zostanie poinformowana o tym fakcie e-mailem wysłanym przez redakcję portalu Mikrokontroler.pl
9. Zgłoszenia przyjmowane są od momentu ogłoszenia konkursu na łamach portalu do dnia 30 listopada, do godziny 23.59.

10. W konkursie nie mogą brać udziału członkowie redakcji portalu Mikrokontroler.pl.

§ 3
NAGRODY

1. Nagroda w konkursie to zestaw rozwojowy Cypress PSoC 6 BLE Pioneer Kit z mikrokontrolerem z serii PSoC 63. Nagroda ufundowana jest przez Digi-Key Electronics.

2. Pulę nagród pocieszenia stanowi 10 linijek z pomocami inżynierskimi ufundowanych przez Digi-Key Electronics.

3. Nagrody nie podlegają wymianie na ekwiwalent pieniężny lub rzeczowy.
4. Zwycięzca udostępni Organizatorowi swoje dokładne dane (imię, nazwisko, adres oraz telefon kontaktowy), które posłużą do przekazania nagrody w terminie 21 dni od momentu dostarczenia danych.
5.W przypadku, gdy termin 21 dni od rozstrzygnięcia konkursu zostanie przekroczony, a Zwycięzca nie przekaże danych osobowych do Organizatora, przyjmuje się, że zwycięzca zrzeka się nagrody. Organizator może w to miejsce nagrodzić innego uczestnika.
6. W przypadku gdy zaistnieje taki obowiązek, zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt. 2 Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Fizycznych z dnia 26 lipca 1991 roku (Dz. U.nr 14 poz 176 z 2000 r.), przed wydaniem nagród organizator obliczy, pobierze i odprowadzi do właściwego Urzędu Skarbowego zryczałtowany podatek dochodowy od wartości nagrody.

§ 4
DANE OSOBOWE

1. Organizator informuje, że zgodnie z art. 24 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 2016 r., str. 1-88), dalej zwanego „RODO”, wyłącznym administratorem danych osobowych udostępnionych w ramach konkursu jest właściciel portalu Mikrokontroler.pl, organizującego konkurs – BTC Korporacja Paweł Zbysiński ul. Lwowska 5, 05-120 Warszawa (dalej zwana „Administratorem”).
2. Uczestnicy Konkursu, przystępując do niego, wyrażają zgodę na przetwarzanie przez Administratora następujących danych osobowych należących do kategorii danych zwykłych: imię i nazwisko, adres e-mail, nazwa zakładu pracy oraz stanowisko pracy, a w przypadku Zwycięzców Konkursu także adres do korespondencji oraz telefon.
3. Uczestnicy Konkursu przyjmują do wiadomości, że podanie danych osobowych w zakresie określonym w ust. 2 jest dobrowolne, jednakże ich podanie przez Uczestników Konkursu jest wymagane do udziału w Konkursie.
4. Do zakończenia Konkursu Uczestnik Konkursu może cofnąć zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w celach związanych z przeprowadzeniem Konkursu wysyłając na adres e-mail mikrokontroler@mikrokontroler.pl wiadomość o temacie “Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych”, w treści wiadomości należy podać nazwę Konkursu, podane uprzednio w zgłoszeniu udziału w Konkursie dane osobowe oraz adres e-mail z którego prowadzona była komunikacja z Organizatorem. Cofnięcie zgody przez Uczestnika jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w Konkursie oraz utratą prawa do jakiejkolwiek Nagrody, jednakże cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem dotychczasowego przetwarzania danych osobowych przez Organizatora.
5. Dane osobowe osób, o których mowa w ust. 2, będą przetwarzane przez Administratora na podstawie art. 6 ust.1 lit. a) RODO jedynie w celu i zakresie niezbędnym do wykonania zadań Administratora danych osobowych związanych z realizacją Konkursu.
6. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego, ani organizacji międzynarodowej w rozumieniu RODO.
7. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane przez okres 3 lat od dnia zakończenia Konkursu, chyba że niezbędny będzie dłuższy okres ich przetwarzania, w tym w szczególności z uwagi na obowiązki archiwizacyjne, fiskalne, czy dochodzenie roszczeń.
8. Każdemu Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do treści jego danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
9. Uczestnikom Konkursu w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
10. W oparciu o dane osobowe Uczestników Konkursu, Administrator nie będzie podejmował zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania w rozumieniu RODO.

§ 5
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Konkurs prowadzony na podstawie regulaminu nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym ani loterią promocyjną, których wynik zależy od przypadku w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 19.11.2009 o grach hazardowych o grach hazardowych (Dz.U.2016.471 j.t.).
2. Niniejszy regulamin dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej www.mikrokontroler.pl
3. Postanowienia niniejszego regulaminu są podstawą prowadzenia konkursu, a ich wykładnia i interpretacja należy do Organizatora.

O autorze