[KONKURS ZAKOŃCZONY] Wygraj zestaw ADALM2000 od Analog Devices

Taki zestaw, jak na zdjęciu, może wygrać każdy, kto przeczytał opublikowany uprzednio w naszym portalu artykuł p.t. Wszechstronny układ do pomiaru impedancji. Wystarczy prawidłowo odpowiedzieć na pięć pytań konkursowych i… mieć łut szczęścia.

Portal Mikrokontroler.pl wspólnie z firmami Analog Devices oraz Arrow Electronics, organizuje konkurs, w którym nagrodą główną jest moduł szkoleniowy ADALM2000. Przyrząd pozwala na dostęp do funkcji pomiarowych, tj. woltomierza, oscyloskopu o paśmie 30 MHz, źródła zasilania ± 5V, analizatora widma o paśmie 50 MHz, generatora sygnału i generatora arbitralny o paśmie 30 MHz, za pomocą aplikacji graficznej. Fundator nagrody przygotował taki zestaw do wylosowania dla uczestnika, którzy prawidłowo odpowie na pytania konkursowe. Dodatkowo, do zestawu dołączona będzie książka W. Kestera „Przetworniki A/C i C/A. Teoria i Praktyka”. Przygotowano też dwie nagrody w postaci zestawu AudioDSP z programatorem oraz książką. Natomiast pulę nagród pocieszenia stanowi 5 zestawów rozwojowych ADuCino 360 z mikrokontrolerem ADuCM360. Aby wziąć udział w konkursie należy wypełnić poniższy formularz i odpowiedzieć na zawarte w nim pytania związane z treścią ww artykułu. Szczegółowy regulamin można znaleźć poniżej.

Pula nagród:

Termin zgłoszeń upływa 5 maja 2019. Zapraszamy do zabawy.

Konkurs zakończony

Regulamin konkursu

§ 1
POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Organizatorem konkursu jest BTC Korporacja we współpracy z Analog Devices oraz Arrow Electronics.
2. Fundatorem nagród jest firma Arrow Electronics.
3. Patronem medialnym konkursu jest portal Mikrokontroler.pl.
4. Konkurs trwa do dnia 5.05.2019, do godziny 23.59.
5. W konkursie mogą uczestniczyć wyłącznie osoby fizyczne, pełnoletnie, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, spełniające wymagania nałożone niniejszym Regulaminem.
6. Każdy ze zwycięzców konkursu może wygrać tylko jedną nagrodę.
7. Zwycięzcy konkursu będą poproszeni o podanie adresu do korespondencji.
8. Wypełnienie formularza konkursowego jest równoznaczne z akceptacją regulaminu.

§ 2
ZASADY I PRZEBIEG KONKURSU

1. Na portalu Mikrokontroler.pl ukaże się formularz z 5 pytaniami. Czytelnicy proszeni są o wypełnienie formularza i odpowiedź na pytania konkursowe
2. Podczas wypełniania formularza Uczestnik podaje swoje dane osobowe: imię, nazwisko oraz adres e-mail, w celu kontaktu i przekazania nagrody.
3. Wypełnienie formularza jest równoznaczne ze zgłoszeniem przez Uczestnika chęci wzięcia udziału w konkursie.
4. Nagrody otrzymają uczestnicy konkursu, którzy prawidłowo odpowiedzą na pytania konkursowe. Jeżeli liczba prawidłowo odpowiadających uczestników będzie większa niż liczba nagród konkursowych, to nagrody zostaną wysłane do uczestników wylosowanych przez jury konkursowe.
5. Imię i nazwisko zwycięzcy, za jego zgodą, może zostać opublikowane w portalu Mikrokontroler.pl
6. Każdy uczestnik konkursu ma prawo do jednej nagrody, zgłoszenia dublowane nie będą brane pod uwagę.
7. Odpowiedzi na pytania kwalifikują redaktorzy portalu Mikrokontroler.pl.
8. Osoby nagrodzone zostaną poinformowane o tym fakcie e-mailem wysłanym przez redakcję portalu Mikrokontroler.pl
9. Zgłoszenia przyjmowane są od momentu ogłoszenia konkursu na łamach portalu do dnia 11 listopada, do godziny 23.59.10.
10. W konkursie nie mogą brać udziału członkowie redakcji portalu Mikrokontroler.pl.

 

§ 3
NAGRODY

1. Nagrodą główną jest zestaw składający się z modułu ADALM2000 oraz książki W. Kestera „Przetworniki A/C i C/A. Teoria i Praktyka.”
2. Drugą i trzecią nagrodę stanowią zestawy składający się z płytki AudioDSP, programatora oraz książki W. Kestera „Przetworniki A/C i C/A. Teoria i Praktyka.”
3. Pulę nagród pocieszenia stanowi 5 zestawów ADuCino 360.
4. Nagrody nie podlegają wymianie na ekwiwalent pieniężny lub rzeczowy.
5. Zwycięzcy udostępnią Organizatorowi swoje dokładne dane (imię, nazwisko, adres oraz telefon kontaktowy), które posłużą do przekazania nagrody w terminie 21 dni od momentu dostarczenia danych.
6.W przypadku, gdy termin 21 dni od rozstrzygnięcia konkursu zostanie przekroczony, a Zwycięzca nie przekaże danych osobowych do Organizatora, przyjmuje się, że zwycięzca zrzeka się nagrody. Organizator może w to miejsce nagrodzić innego uczestnika.
7. W przypadku gdy zaistnieje taki obowiązek, zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt. 2 Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Fizycznych z dnia 26 lipca 1991 roku (Dz. U. nr 14 poz. 176 z 2000 r.), przed wydaniem nagród organizator obliczy, pobierze i odprowadzi do właściwego Urzędu Skarbowego zryczałtowany podatek dochodowy od wartości nagrody.

§ 4
DANE OSOBOWE

1. Organizator informuje, że zgodnie z art. 24 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 2016 r., str. 1-88), dalej zwanego „RODO”, współadministratorami danych osobowych udostępnionych w ramach Konkursu jest Organizator Konkursu – BTC Korporacja Paweł Zbysiński ul. Lwowska 5, 05-120 Warszawa oraz Współorganizator Konkursu – Analog Devices GmbH (Austria), Europaring A03 402, Brunn am Gebirge, Mödling, 2345 (dalej zwani „Współadministratorami”)
2. Uczestnicy Konkursu przystępując do niego wyrażają zgodę na przetwarzanie przez Współadministratorów następujących danych osobowych należących do kategorii danych zwykłych: imię i nazwisko, adres e-mail, a w przypadku Zwycięzców Konkursu także adres do korespondencji oraz telefon.
3. Uczestnicy Konkursu przyjmują do wiadomości, że podanie danych osobowych w zakresie określonym w ust. 2 jest dobrowolne, jednakże ich podanie przez Uczestników Konkursu jest wymagane do udziału w Konkursie.
4. Do zakończenia Konkursu Uczestnik Konkursu może cofnąć zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w celach związanych z przeprowadzeniem Konkursu wysyłając na adres e-mail mikrokontroler@mikrokontroler.pl wiadomość o temacie “Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych”, w treści wiadomości należy podać nazwę Konkursu, podane uprzednio w zgłoszeniu udziału w Konkursie dane osobowe oraz adres e-mail z którego prowadzona była komunikacja z Organizatorem. Cofnięcie zgody przez Uczestnika jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w Konkursie oraz utratą prawa do jakiejkolwiek Nagrody, jednakże cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem dotychczasowego przetwarzania danych osobowych przez Organizatora.
5. Dane osobowe osób, o których mowa w ust. 2, będą przetwarzane przez Współadministratorów na podstawie art. 6 ust.1 lit. a) RODO w celu i zakresie niezbędnym do wykonania zadań związanych z realizacją Konkursu oraz w celach marketingu technicznego.
6. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego, ani organizacji międzynarodowej w rozumieniu RODO.
7. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane przez okres 3 lat od dnia zakończenia Konkursu, chyba że niezbędny będzie dłuższy okres ich przetwarzania, w tym w szczególności z uwagi na obowiązki archiwizacyjne, fiskalne, czy dochodzenie roszczeń.
8. Każdemu Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do treści jego danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
9. Uczestnikom Konkursu w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
10. W oparciu o dane osobowe Uczestników Konkursu, Współadministratorzy nie będą podejmować zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania w rozumieniu RODO.

§ 5
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Konkurs prowadzony na podstawie regulaminu nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym ani loterią promocyjną, których wynik zależy od przypadku w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 19.11.2009 o grach hazardowych o grach hazardowych (Dz.U.2016.471 j.t.).
2. Niniejszy regulamin dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej www.mikrokontroler.pl
3. Postanowienia niniejszego regulaminu są podstawą prowadzenia konkursu, a ich wykładnia i interpretacja należy do Organizatora.

O autorze