[LoRa] Testy zasięgu zestawu startowego B-L072Z-LRWAN1 z STM32L072 i SX1276 (cz. 1)

Firma Semtech opracowała standard transmisji radiowej dalekiego zasięgu w pasmach ISM o nazwie LoRa. Wykorzystując nowy zestaw startowy B-L072Z-LRWAN1 z oferty STMicroelectronics, postanowiliśmy sprawdzić w praktyce na jakie odległości można przesłać dane w różnych warunkach terenowych. Wyniki testów udokumentowaliśmy za pomocą filmów oraz przedstawiliśmy w artykule.

Zaczniemy od krótkiego wstępu teoretycznego, który pozwoli zorientować się czytelnikom w rozwiązaniach technicznych wykorzystujących standard LoRa.

LoRa jest interfejsem radiowym działającym m.in. w pasmach ISM 434 MHz, a także 868 MHz (obowiących w UE) umożliwiającym komunikację o dużym zasięgu przy niewielkim poborze mocy. Dzięki temu świetnie nadaje się między innymi do budowy sieci zasilanych bateryjnie czujników rozproszonych na dużych obszarach. Odległości pomiędzy komunikującymi się ze sobą urządzeniami mogą być liczone w kilometrach – w zależności od ukształtowania i typu terenu. Osiągnięcie takiego zasięgu wiąże się jednak z ceną, którą jest maksymalny transfer danych, który może wahać się, w zależności od konfiguracji modemu, od kilobajtów do pojedynczych bajtów na sekundę.

Modulacja

Przepustowość kanału informacyjnego, pasmo, a także stosunek sygnału do szumu są ze sobą związane zależnością zwaną twierdzeniem Shannona-Hartleya. Wygląda ona następująco:

C = B * log2(1+S/N)

gdzie:

C – przepustowość kanału w bitach na sekundę,

B – pasmo sygnału w hercach,

S/N – stosunek mocy sygnału do mocy szumów.

Z twierdzenia tego można wyciągnąć następujące wnioski:

 • zwiększenie pasma sygnału umożliwia zwiększenie transferu przy stałym stosunku mocy sygnału do szumu,
 • spadek stosunku mocy sygnału do szumu (np. na skutek zwiększenia odległości między nadajnikiem, a odbiornikiem) wymaga zwiększenia pasma przy zachowanej przepustowości łącza.

Na powyższych założeniach oparta jest m.in. modulacja CSS (Chirp Spread Spectrum), w której strumień danych modulowany jest sygnałem o liniowo wzrastającej częstotliwości. Na tej technice bazuje modulacja LoRa, której zarejestrowany spektrogram został przedstawiony na rysunku 1. Z lewej strony pokazana została tzw. preambuła, niezawierająca danych, na której widać w jaki sposób wygląda sygnał modulujący, którego zakres częstotliwości definiuje szerokość pasma. Zmodulowany sygnał został przedstawiony na przebiegu po prawej stronie.

Sposób w jaki przebiega modulacja sygnału jest zależny od trzech głównych parametrów:

 • BW (modulation bandwidth) – opisuje w jakim zakresie zmienia się częstotliwość modulująca,
 • SF (spread factor) – określa jak szybko zmienia się częstotliwość modulująca,
 • CR (code rate) – wprowadza redundancje zapewniając jednocześnie korekcję błędów powstałych podczas transmisji.

Parametry te wpływają na maksymalny zasięg, a także przepustowość łącza, która jest wyrażona zależnością:

Parametry mogą przyjmować następujące wartości:

 • BW {7.8 kHz, 10.4 kHz, 15.6 kHz, 20.8kHz, 31.25 kHz, 41.7 kHz, 62.5 kHz, 125 kHz, 250 kHz, 500 kHz}
 • SF {6, 7, 8, 9, 10, 11, 12}
 • CR {4/5, 4/6, 4/7, 4/8}

Łatwo więc policzyć, że maksymalny transfer wynosi 37,5 kb/s, natomiast minimalny zaledwie ok. 11,5 b/s. Należy jednak pamiętać, że w pakiecie danych radiowych znajdują są także preambuła, a także opcjonalny nagłówek, które dodatkowo zmniejszają transfer danych użytecznych.

Rys. 1. Modulacja LoRa (źródło: digikey.com)

Modemy LoRa

Rodzinę dostępnych na rynku modemów LoRa można podzielić na dwie grupy. Pierwsza z nich obejmuje układy SX1272 i SX1273, które są przystosowane do pracy z częstotliwościami z zakresu 860 – 1020 MHz. Druga grupa to układy SX1276, SX1277, SX1278, a także SX1279 mogące pracować z częstotliwościami od 137 do 1020 MHz, zależnie od typu układu. W porównaniu do układów z pierwszej grupy mają one większą czułość odbiorników radiowych, a szerokość kanału zaczyna się już od 7,8 kHz w przeciwieństwie do pierwszej grupy modemów, gdzie szerokość kanału zaczyna się od 125 kHz. W tabeli 1 można zobaczyć dokładne parametry poszczególnych układów zaczerpnięte z oficjalnej dokumentacji firmy Semtech.

Tab. 1. Parametry dostępnych na rynku modemów LoRa (źródło: semtech.com)

W testach przedstawionych w artykule użyto zestawu B-L072Z-LRWAN1 (fotografia 2) z modułem CMWX1ZZABZ-091 (jego schemat blokowy pokazano na rysunku 3), w którym zastosowano transceiver SX1276 oraz mikrokontroler STM32L072CZ.

Rys. 2. Zestaw deweloperski z modemem LoRa SX1276 oraz mikrokontrolerem STM32L072 (B-L072Z-LRWAN)

Przykładowy program

Przedstawimy teraz krótki program umożliwiający komunikację radiową pomiędzy dwoma urządzeniami. Przykład został przygotowany dla zestawu deweloperskiego B-L072Z-LRWAN1 firmy STMicroelectronics i wykorzystuje bibliotekę STM32Cube z rozszerzeniem LRWAN.

Rys. 3. Schemat blokowy modułu Murata CMWX1ZZABZ-091

Biblioteka podstawowa STM32Cube dostarcza sterowników do peryferiów mikrokontrolera STM32L072CZ i jest używana przez wyższe warstwy oprogramowania oraz rozszerzenie I-CUBE-LRWAN, które zawiera sterownik do modemu SX1276, a także stos LoRaWAN.

Biblioteka podstawowa jest dostępna na stronie st.com lub za pośrednictwem środowiska SW4STM32, na którym będzie uruchamiany przykład. Rozszerzenie I-CUBE-LRWAN należy pobrać ze strony.

Pracę zaczynamy od utworzenia nowego projektu dla zestawu B-L072Z-LRWAN1. W ostatnim z przedstawionych okien należy pobrać bibliotekę STM32Cube, a także dodać ją do źródeł projektu. W projekcie potrzebne też będą elementy rozszerzenia I-CUBE-LRWAN:

 • Middlewares/Third_Party/Lora/Phy
 • Middlewares/Third_Party/Lora/Utilities
 • Drivers/BSP/MLM32L07X01
 • Drivers/BSP/B-L072Z-LRWAN1

Powyższe moduły wymagają dostarczenia funkcji obsługi takich peryferiów jak GPIO, RTC, a także SPI. Znajdują się one w przykładach aplikacji dołączonych do B-L072Z-LRWAN1. Do opisywanego przykładu dołączono pliki z aplikacji Projects/Multi/Applications/LoRa/PingPong:

 • debug.c
 • debug.h
 • hw.h
 • hw_conf.h
 • hw_msp.h
 • hw_gpio.c
 • hw_gpio.h
 • hw_rtc.c
 • hw_rtc.h
 • hw_spi.c
 • hw_spi.h
 • mlm3210xx_hal_msp.c
 • mlm3210xx_hw.c
 • mlm3210xx_hw_conf.h
 • mlm3210xx_it.c
 • vcom.c
 • vcom.h

W pliku mlm32l0xx_it.c znajdują się definicje wszystkich potrzebnych funkcji obsługi przerwań, dlatego można usunąć automatycznie utworzony plik stm32l0xx_it.c. Wszystkie używane przerwania wymagają także umieszczenia ich w tablicy znajdującej się w pliku startup_stm32.s. Można dopisać brakujące elementy wraz z deklaracjami typu .weak, lub zamienić istniejący plik na Projects/Multi/Applications/LoRa/PingPong/SW4STM32/B-L072Z-LRWAN1/startup_stm32l072xx.s.

Rys. 4. Lista plików projektu

Ostateczną listę plików w projekcie można znaleźć na rysunku 4.

Uzupełnienie ścieżek w projekcie

Po dodaniu wszystkich źródeł trzeba uzupełnić ścieżki w projekcie. Można to zrobić w ustawieniach projektu: C/C++ General → Paths and Symbols. W zakładce Includes należy dodać ścieżki do nagłówków, a w zakładce Source Location ścieżki do plików źródłowych. Przy dodawaniu ścieżek warto zaznaczyć opcje dodania ich do wszystkich konfiguracji. Rozszerzenie I-CUBE-LRWAN potrzebuje do poprawnego działania także odpowiednich symboli – podobnie jak w przypadku ścieżek warto dodać je do wszystkich języków i konfiguracji. Wszystkie ustawienia zostały przedstawione na rysunku 5.

Rys. 5. Konfiguracja ścieżek i symboli projektu

Próba kompilacji tak skonfigurowanego projektu zakończy się błędem z powodu wielokrotnej definicji funkcji HAL_MspInit. Problem ten można rozwiązać usuwając plik HAL_Driver/Src/stm32l0xx_hal_msp_template.c dostarczający pustych definicji funkcji konfiguracyjnych.

Po pomyślnym skonfigurowaniu projektu z biblioteką I-CUBE-LRWAN można przystąpić do implementacji prostej komunikacji radiowej pomiędzy dwoma węzłami, których rolę pełnią dwa zestawy B-L072Z-LRWAN1.

Funkcja main

Na listingu 1 umieszczono funkcję main, w której znajduje się pełna konfiguracja radia.

Listing 1. Funkcja main

Omówienie kodu

Pierwsze trzy funkcje odpowiadają za inicjalizację biblioteki STM32Cube (HAL_Init), zegara systemowego (SystemClock_Config, wygenerowana przy tworzeniu projektu), sterownika radia, a także biblioteki I-CUBE-LRWAN (HW_Init).

Następna sekcja to inicjalizacja modułu radiowego i konfiguracja parametrów transmisji. W pierwszej kolejności rejestrowane są callbacki wołane po skończonej transmisji i po odbiorze pakietu. Dla uproszczenia zostały pominięte pozostałe, odpowiadające m. in. za błędy transmisji i detekcję zajętości kanału radiowego. Użyte funkcje zostaną omówione w dalszej części tekstu. Kolejne linie kodu konfigurują parametry modemu radiowego.

Funkcja SetChannel ustawia częstotliwość sygnału, natomiast pozostałe dwie funkcje konfigurują parametry transmisji i odbioru. Listy argumentów obu funkcji zostały wyjaśnione w tabeli 2. Istotne w tym przypadku jest, aby zarówno odbiornik, jak i nadajnik były skonfigurowane w ten sam sposób. W tym momencie radio gotowe jest już do komunikacji, więc wprowadzamy je w tryb ciągłego nasłuchu (argument 0 funkcji Rx oznacza brak limitu czasu na odbiór pakietu).

W dalszej części programu konfigurowany jest licznik sterujący czasem świecenia diody sygnalizującej odbiór pakietu. Korzysta on z interfejsu dostarczanego przez moduł Lora/Utilities/timeServer. Dzięki niemu można w łatwy sposób zarządzać licznikami opartymi na sprzętowym RTC. Jest on używany przez sterownik SX1276, ale można go także wykorzystać w swoim kodzie.

Ostatnią czynnością wykonywaną przez funkcję main jest skonfigurowanie przycisku służącego do nadawania pakietu. Przerwanie jest włączane za pomocą funkcji dostarczanej przez moduł hw_gpio, natomiast konfiguracja GPIO znajduje się w BSP płytki B-072Z-LRWAN1.

Parametry konfiguracji transmisji i odbioru

Tab. 2. Parametry konfiguracji transmisji i odbioru

SetTxConfig SetRxConfig
Argument Opis Argument Opis
modem Typ modulacji (LoRa/FSK). modem Typ modulacji (LoRa/FSK)
power Moc sygnału nadawanego [dBm]. bandwidth Pasmo (LoRa 0: 125 kHz, 1: 250 kHz, 2: 500 kHz, FSK <2,6kHz:250kHz>).
fdev Dewiacja częstotliwości (tylko FSK). datarate Przepustowość (dla LoRa wyrażona jako 2SF , gdzie SF = {6…12}, dla FSK jako bit/s).
bandwidth Pasmo (tylko LoRa, 0: 125 kHz, 1: 250 kHz, 2: 500 kHz). coderate Korekcja błędów (tylko LoRa: 1: 4/5, 2: 4/6, 3: 4/7, 4: 4/8).
datarate Przepustowość (dla LoRa wyrażona jako 2SF , gdzie SF = {6…12}, dla FSK jako bit/s). bandwidthAfc Pasmo automatycznej regulacji częstotliwości (tylko FSK <2,6kHz:250kHz>)
coderate Korekcja błędów (tylko LoRa: 1: 4/5, 2: 4/6, 3: 4/7, 4: 4/8). preambleLen Długość preambuły pakietu.
preambleLen Długość preambuły pakietu. symbTimeout Maksymalny czas trwania trybu odbioru pojedynczego pakietu wyrażony w liczbie symboli (tylko LoRa).
fixLen Stała/zmienna długość pakietu danych. fixLen Stała/zmienna długość pakietu danych.
crcOn Włączona/wyłączona generacja CRC. payloadLen Długość pakietu danych, gdy fixLen = true.
freqHopOn Włączona/wyłączona opcja rozpraszania widma Frequency-hopping (tylko LoRa). crcOn Włączona/wyłączona kontrola CRC.
hopPeriod Okres zmiany częstotliwości jeśli freqHopOn = true (tylko LoRa). freqHopOn Włączona/wyłączona opcja rozpraszania widma Frequency-hopping (tylko LoRa).
iqInverted Inwersja sygnałów I oraz Q (tylko LoRa). hopPeriod Okres zmiany częstotliwości jeśli freqHopOn = true (tylko LoRa).
timeout Ograniczenie czasu transmisji w [ms]. iqInverted Inwersja sygnałów I oraz Q (tylko LoRa).
rxContinuous Włączony/wyłączony tryb ciągłego odbioru.

Funkcje obsługi przerwań

Do omówienia pozostały funkcje obsługi przerwań przedstawione na listingu 2:

 • gpioCallback – przerwanie od przycisku, przełącza radio w tryb nadawania pakietu, zapala diodę sygnalizującą nadawanie pakietu,
 • txDoneEventCallback – przerwanie po skończonej transmisji pakietu, przełącza radio z powrotem w tryb nasłuchu, gasi diodę nadawczą,
 • rxDoneEventCallback – przerwanie po odebraniu pakietu, zapala diodę sygnalizującą odbiór, uruchamia licznik kontrolujący czas świecenia diody, wypisuje treść otrzymanej wiadomości,
 • ledTimerCallback – przerwanie licznika kontrolującego diodę.

Listing 2. Funkcje obsługujące zdarzenia radia oraz przerwania licznika i przycisku

Komentarza wymaga jeszcze funkcja PRINTF. W rzeczywistości jest to makro dostarczane przez moduł vcom, który pozwala na łatwe wypisywanie komunikatów na port szeregowy USART2 (TX: PA2, RX: PA3). Domyślnie jest on skonfigurowany w następujący sposób:

 • BaudRate – 115200,
 • WordLength – 8,
 • StopBits – 1,
 • Parity – None,
 • HardwareFlowControl – None.

Z makra PRINTF korzysta także driver SX1276, o czym można się przekonać przeglądając plik źródłowy BSP/MLM32L07X01/Phy/sx1276.c. Można je wyłączyć modyfikując odpowiednio zawartość pliku vcom.h.

Wgranie przykładu na płytkę

Po podłączeniu płytki do komputera należy kliknąć prawym przyciskiem myszy na nazwę projektu w drzewie plików po lewej stronie i wybrać opcję Debug As → Ac6 STM32 C/C++ Application aby zaprogramować pamięć mikrokontrolera.

Działanie przykładu jest następujące. Po przyciśnięciu przycisku urządzenie wysyła zdefiniowany w kodzie pakiet danych, co sygnalizuje niebieską diodą. Następnie drugie urządzenie odbiera pakiet, co sygnalizuje zieloną diodą, a także wypisuje zawartość pakietu na port USART2. Jest to bardzo prosty przykład komunikacji za pomocą modemu LoRa SX1276, który pozwala na zapoznanie się z bibliotekami dostarczanymi przez ST. W ramach eksperymentów warto zmodyfikować parametry transmisji, jednocześnie obserwując czas nadawania sygnalizowany przez diodę.

Drugą część artykułu można przeczytać na stronie [LoRa] Testy zasięgu zestawu startowego B-L072Z-LRWAN1 z STM32L072 i SX1276 (cz. 2). Zaprezentowaliśmy tam dokładne testy zasięgu wraz z opsiem procedury testowej.

O autorze