Generator arbitralny Rigol DG4062

Rys. 5. Cykloida uzyskana przez złożenie 16 harmonicznych

Rys. 5. Cykloida uzyskana przez złożenie 16 harmonicznych

 

Podczas definiowania przebiegu można korzystać z kilku opcji ułatwiających pracę. Jest to wybór samych nieparzystych, samych parzystych lub wszystkich harmonicznych. Opcja User wybiera natomiast tylko niektóre, wskazane harmoniczne.

Tryby Mod, Sweep i Burst

Mod, Sweep i Burst są to trzy dodatkowe tryby pracy implementowane chyba we wszystkich generatorach arbitralnych. W trybie Burst, na wyjściu przyrządu są generowane paczki impulsów o wybranym kształcie. Mogą to być niemal wszystkie dostępne przebiegi, włącznie z arbitralnymi, z wyjątkiem jednak szumu i przebiegów składanych z harmonicznych. Przykładowy przebieg Burst składający się z ciągu 3 impulsów cykloidy powtarzanych okresowo przedstawiono na rys. 6. Przebiegi tego typu mogą być wykorzystywane do symulacji różnych zjawisk fizycznych, ale jest też jedno nietypowe ich zastosowanie. Otóż minimalny współczynnik wypełnienia przebiegu impulsowego, jaki można ustawić parametrem Duty jest w generatorze DG4062 równy 0,312%. Stosując zabieg polegający na odpowiednim do potrzeb ustawieniu czasów trwania impulsu i okresu przebiegu Burst oraz wybierając N=1 (jeden okres) uzyskuje się znacznie mniejsze współczynniki wypełnienia. Na rys. 7 przedstawiono przykład, w którym impuls o czasie trwania równym 1 µs jest bez problemu powtarzany co 1 sekundę, a więc współczynnik wypełnienia jest tu równy 10-6, i bynajmniej nie jest to koniec możliwości. Innym, ciekawym zastosowaniem przebiegów Burst jest generowanie serii impulsów bramkowanych impulsami zewnętrznymi.

Rys. 6. Przebieg typu Burst składający się z 3 impulsów przebiegu typu cykloida

Rys. 6. Przebieg typu Burst składający się z 3 impulsów przebiegu typu cykloida

 

Rys. 7. Nietypowe zastosowanie trybu <em>Burst</em> do generowania przebiegów o bardzo małych współczynnikach wypełnienia” src=”/wp-content/uploads/artykuly/Generator_arbitralny_Rigol_DG4062/RIGOL_DG4062_r7_1.do_artykulow.jpg”></a></p>
<p style=Rys. 7. Nietypowe zastosowanie trybu Burst do generowania przebiegów o bardzo małych współczynnikach wypełnienia

 

Z zastosowaniem trybu Mod (Modulation) wątpliwości raczej nie będzie, tym bardziej, że liczba dostępnych rodzajów modulacji jest dość imponująca. Od najbardziej popularnych, takich jak AM i FM (widoczne na rys. 2), PWM do bardziej skomplikowanych, jak QPSK czy 4FSK.

Ostatnim z trybów specjalnych jest Sweep. Po jego wybraniu generator przemiata częstotliwość przebiegu wyjściowego od najmniejszej do największej. Zarówno minimalna, jak i maksymalna częstotliwość oraz czasy przemiatania w górę i w dół są definiowane. Dodatkowo można żądać przerw między zmianami kierunku przemiatania. Jak wiać, tryb Sweep może być przydatny do zdejmowania charakterystyk częstotliwościowych czwórników. Dla sprawdzenia przydatności tej metody zbadano taką charakterystykę układu przedstawionego na rys. 8. W jego transmitancji występują dwa zera i dwa bieguny, co może świadczyć o pasmowym charakterze transmitancji w funkcji częstotliwości.

 

 

O autorze