Mikrokontrolery Infineon XMC4500 w praktyce, część 1

DAvE 3 to zatem platforma Eclipse z wtyczkami opracowanymi dla mikrokontrolerów XMC4000. Najważniejsze z zastosowanych wtyczek to (rysunek 5):

 • środowisko zarządzania projektami, system pomocy, edytor z podświetlaniem składni,
 • MBS (Managed Build System) – system zarządzania procesem budowania pliku wynikowego
 • kompilator,
 • debuger,
 • generator kodu źródłowego,
 • grupa narzędzi dodatkowych, w tym loader pamięci Flash, terminal UART, dodatek do tworzenia dokumentacji, system kontroli wersji,
 • rozszerzenia.

 

Rys. 5. Główne elementy składowe pakietu DAvE 3 [5]

Rys. 5. Główne elementy składowe pakietu DAvE 3 [5]

 

 

Pakiet DAvE 3 udostępnia kilka trybów pracy (tak zwane Perspectives). Trzy najważniejsze spośród nich to DAvE IDE, DAvE CE oraz TASKING Debug. Zmiana trybu pracy pakietu odbywa się przez wciśnięcie przyporządkowanego danemu trybowi przycisku w panelu wyboru trybu pracy, który znajduje się w prawym górnym rogu programu DAvE 3 (rysunek 6).

 

Rys. 6. Panel wyboru trybu pracy pakietu DAvE 3

Rys. 6. Panel wyboru trybu pracy pakietu DAvE 3

 

 

DAvE IDE to tryb, w którym użytkownik może tworzyć oprogramowanie, a więc kolejno:

 • stworzyć nowy projekt lub otworzyć istniejący projekt,
 • dostosowywać ustawienia projektu (np. zmiana modelu mikrokontrolera, zmiana poziomu optymalizacji kodu itp.),
 • zmieniać strukturę projektu w oknie zarządzania projektem (np. poprzez dodawanie bądź usuwanie folderów i plików),
 • edytować pliki projektu w oknie edycji plików (np. modyfikując kod źródłowy w plikach),
 • kompilować kod źródłowy do postaci pliku wykonywalnego, obserwować i reagować na zgłaszane przez kompilator błędy i ostrzeżenia.

DAvE IDE udostępnia panel narzędziowy, okno zarządzania projektami, okno edytora, okno informacji dla użytkownika oraz okno systemu pomocy (rysunek 7).

 

Rys. 7. DAvE 3 w trybie pracy DAvE IDE

Rys. 7. DAvE 3 w trybie pracy DAvE IDE

 

 

DAvE CE to również tryb tworzenia oprogramowania. W porównaniu do DAvE IDE, tryb DAvE CE został wyposażony w kilka dodatkowych okien umożliwiających korzystanie z generatora kodu: okno z listą dostępnych komponentów oprogramowania (tak zwanych DAvE Apps), okno z listą używanych komponentów oprogramowania oraz okno z drzewem zależności między używanymi komponentami oprogramowania (rysunek 8).

 

Rys. 8. DAvE 3 w trybie pracy DAvE CE

Rys. 8. DAvE 3 w trybie pracy DAvE CE

 

 

TASKING Debug (rysunek 9) to jak sama nazwa wskazuje tryb debugowania. Tryb ten może zostać włączony ręcznie (analogicznie do poprzednich trybów poprzez wciśnięcie odpowiadającego mu przycisku w panelu wyboru trybu pracy) lub automatycznie, po naciśnięciu przycisku Debug. Wybrane funkcjonalności trybu TASKING Debug:

 • krokowe wykonywanie kodu (linia po linii), ciągłe wykonywanie kodu z wykorzystaniem przerwań,
 • podgląd stanu systemu: zawartości pamięci, rejestrów, zmiennych itp.,
 • analiza zdeasemblowanego kodu.

 

Rys. 9. DAvE 3 w trybie pracy TASKING Debug

Rys. 9. DAvE 3 w trybie pracy TASKING Debug

 

 

Każdej z tych czynności odpowiada dedykowane okno programu DAvE3 (rysunek 9).

Literatura
[1] www.infineon.com Embedded Component Based Programming with DAvE™ 3, Mike Copeland, 2012
[2] www.infineon.com Reduce SW Development Time with DAvE™ 3, marzec 2012
[3] www.infineon.com DAvE™ 3 Hands on / Quick Start Tutorial, 2012
[4] www.eclipse.org Eclipse Platform Technical Overview, 2006
[5] DAvE 3 Help

O autorze

Szymon Panecki

SZYMON PANECKI urodził się 17 lutego 1985 roku w Milanówku. Tytuł inżyniera Elektroniki i Telekomunikacji, a następnie magistra inżyniera na Wydziale Elektroniki Politechniki Wrocławskiej uzyskał kolejno w roku 2008 i 2010. Ponadto tytuł inżyniera Informatyki na Wydziale Elektroniki Politechniki Wrocławskiej uzyskał w roku 2011.

Szymon Panecki jest doświadczonym elektronikiem-konstruktorem, który w trakcie swojej zawodowej kariery koncentruje się na definiowaniu i projektowaniu (zarówno w warstwie sprzętowej jak i programowej) systemów wbudowanych opartych na mikrokontrolerach z rdzeniem ARM od różnych producentów, w tym przede wszystkim Infineon Technologies (rodzina XMC1000 i XMC4000), STMicroelectronics (STM32 i STR7), Freescale Semiconductor (Kinetis L) oraz Silicon Labs (EFM32 i Precision32). Obszarem jego szczególnego zainteresowania są systemy wykorzystujące czujniki środowiskowe (wilgotności, ciśnienia, temperatury) oraz przemysłowe i motoryzacyjne interfejsy komunikacyjne, głównie CAN.

Szymon Panecki od wielu lat współpracuje z czasopismem “Elektronika Praktyczna” oraz portalem Mikrokontroler.pl, na łamach których publikuje liczne artykuły dotyczące swoich projektów, jak również nowości produktowych firm z branży półprzewodnikowej.