Aris Edge S3A3 – moduł z mikrokontrolerem Renesas Synergy S3

Renesas oferuje bardzo silne wsparcie programowe dla programistów. Do tej pory można było używać świetnego, bezpłatnego firmowego pakietu IDE znanego jako e2studio, zintegrowanego z firmowym pakietem SSP. Od pewnego czasu dostępny jest bezpłatny pakiet IAR Embedded Workbench, przeznaczony dla projektów z wykorzystaniem mikrokontrolerów Renesas Synergy. Pakiet IAR współpracuje z samodzielnym konfiguratorem SSC oferowanym przez Renesas. To wsparcie powoduje, że IAR Workbench ma takie same możliwości używania SSC i ich konfigurowania jak e2studio.
Firma Reloc, producent modułu, oferuje wsparcie projektów w postaci plików z rozszerzeniem .PACK używanych w bezpłatnym środowisku programowym e2studio. Pliki .PACK są przygotowywane dla konkretnej wersji bibliotek SSP i żeby ich używać musi być wybrana w konfiguracji odpowiednia wersja SSP. Dla naszego modułu w momencie pisania artykułu były dostępne pliki Reloc.Aris_Edge3.1.3.3.PACK przeznaczony dla wersji SSP V1.3.3 i Reloc.Aris_Edge3.1.4.0.PACK przeznaczony dla wersji SSP V1.4.0. Wsparcie dla modułu Aris Edge pokażemy na podstawie przykładowego projektu środowiska e2studio v 6.2.0 i biblioteki SSP V1.4.0.

W pierwszym kroku trzeba skopiować plik Reloc.Aris_Edge3.1.4.0.PACK do katalogu Renesas\Synergy\e2studioV6.2.0\internal\projectgen\arm\packs. Po uruchomieniu e2studio tworzymy nowy projekt z menu narzędziowego File->New->Synergy C/C++ Project (rysunki 5, 6 i 7).

Rys.5. Nowy projekt Synergy

 

Rys.6. Wybór rodzaju projektu (Synergy C executable)

 

Rys.7. Nazwa projektu, ścieżki dostępu do projektu i plików licencji

Na rysunku 8 zostało pokazane kolejne okno konfiguracji projektu, w którym wybiera się wersję zainstalowanej biblioteki SSP – w naszym przypadku V1.4.0 i wsparcie dla płyty Aris Edge 3. Możliwość wyboru aris_edge3 z rozwijanego okna board pojawi się po skopiowaniu pliku Reloc.Aris_Edge3.1.4.0.PACK do opisanej powyżej lokalizacji.


Rys.8. Wybór wersji biblioteki SSP i płyty Aris Edge 3

Ostatnim krokiem generowania projektu jest wybór rodzaju szkieletu. Do celów testowych możemy wybrać opcję Blinky. Wygenerowany projekt będzie cyklicznie zapalał i gasił diody LED2 i LED3 umieszczone na płytce. Na listingu pokazana jest procedura hal_entry.c wygenerowana przez kreator projektu i sterująca cyklicznym zapalaniem i gaszeniem diod LED2 i LED3.

 Listing 1. Procedura sterująca zapaleniem i gaszeniem diod LED modułu

Rys.9. Wybór szkieletu projektu

Po kliknięciu na przycisk Finish, kreator projektu wygeneruje wszystkie niezbędne pliki źródłowe i pliki pomocnicze, w tym plik konfiguratora otwierany w oknie perspektywy Synergy Configuration.

Wybór aris_edge3 w oknie Board powoduje, że konfigurator projektu umieści kilka plików dodatkowych w folderze aris_edge3 – zostało to pokazane na rysunku 10. Poza definiowaniem diod LED2 i LED3 (listing 2) nie znajdziemy tam zbyt wielkiego wsparcia dla układów peryferyjnych. Dlatego należy je traktować jako szkielet wypełniany przez użytkownika zależnie od potrzeb.

 Listing 2. Wsparcie użycia diod LED z pliku bsp_leds.c

Rys.10. Pliki związane z wyborem płyty aris_edge3

Trochę inaczej wygląda wsparcie pliku .PACK konfiguracji wyprowadzeń mikrokontrolera zapisanej w pliku configuration.xml i dostępnej w zakładce Pins perspektywy Configurations. Zdefiniowano tu wstępnie przypisania wyprowadzeń peryferiów do wyprowadzeń mikrokontrolera. Na przykład w standardzie Arduino interfejs I2C jest wyprowadzony na piny 9, 10 złącza J6. Do tego złącza są podłączone sygnały z portów P205 i P206 skonfigurowane jako linie SDA i SCL portu szeregowego I2C. Zostało to pokazane na rysunku 11.

Rys.11. Predefiniowana definicja wyprowadzeń modułu komunikacyjnego I2C

Jeżeli użytkownik chce korzystać z interfejsów komunikacyjnych, dla których przygotowano konfiguracje Pins, musi zdefiniować drivery do układów peryferyjnych. Na rysunku 12 pokazano przykład dodawania drivera dla interfejsu I2C.


Rys.12. Dodawanie obsługi interfejsu I2C Master w zakładce Thread

Firma Arrow Electronics przygotowała 10 zestawów, w skład których wchodzą Aris Edge S3A3 oraz nakładka z ekranem LCD Aris Edge LCD. Będą one nagrodami w konkursie, w którym pytania oparte będą na treści artykułów o zestawie. Zadania konkursowe ogłoszone zostaną niebawem. Serdecznie zapraszamy do udziału już teraz!

O autorze