[KONKURS] Wygraj wielofunkcyjny przyrząd pomiarowy OpenScope

Digilent, we współpracy z Kamami.pl, organizuje konkurs, w którym nagrodami jest 10 wielofunkcyjnych urządzeń pomiarowych DIGILENT OpenScope MZ. Przyrząd ten może pełnić rolę 2-kanałowego oscyloskopu, generatora funkcyjnego oraz analizatora stanów logicznych. Komunikuje się z otoczeniem za pomocą interfejsów USB oraz Wi-Fi. Pozwala to na wizualizację pomiarów na komputerze oraz smartfonie za pomocą oprogramowania Waveforms Live. Sercem urządzenia jest mikrokontroler PIC32MZ, który można przeprogramować, używając do tego środowiska Arduino lub MPLAB X.

Aby wziąć udział w konkursie należy wysłać do redakcji portalu Mikrokontroler.pl opis pomysłu użycia OpenScope w dowolnej aplikacji IoT. Autorzy dziesięciu najbardziej obiecujących koncepcji zostaną nagrodzeni przyrządami OpenScope, otrzymają także możliwość opisania swojego pomysłu/urządzenia na łamach Elektroniki Praktycznej.

Opisy pomysłów należy wysyłać na adres mikrokontroler@mikrokontroler.pl, w temacie wpisując „Konkurs OpenScope”.

Termin wysyłania zgłoszeń upływa 4 stycznia 2019.

 Więcej informacji o zestawie OpenScope w artykule p.t OpenScope – otwarta, wielofunkcyjna przystawka pomiarowa. Zachęcamy do przeczytania!

 

Regulamin konkursu

§ 1
POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Organizatorem konkursu jest BTC Korporacja we współpracy z Digilent Inc. oraz magazynem Elektronika Praktyczna.
2. Fundatorem nagród jest firma Digilent Inc.
3. Patronem medialnym konkursu są: portal Mikrokontroler.pl oraz Elektronika Praktyczna
4. Konkurs trwa do dnia 4.01.2019, do godziny 23.59.
5. W konkursie mogą uczestniczyć wyłącznie osoby fizyczne, pełnoletnie, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, spełniające wymagania nałożone niniejszym Regulaminem.
6. Każdy ze zwycięzców konkursu może wygrać tylko jedną nagrodę.
7. Zwycięzcy konkursu będą poproszeni o podanie adresu do korespondencji.
8. Wypełnienie formularza konkursowego jest równoznaczne z akceptacją regulaminu.

§ 2
ZASADY I PRZEBIEG KONKURSU

1. Aby wziąć udział w konkursie należy wysłać e-mail o temacie „Konkurs OpenScope” na adres mikrokontroler@mikrokontroler.pl.
2. W treści lub w załączniku należy opisać swój pomysł aplikacji IoT wykorzystującej zestaw Digilent OpenScope MZ.
3. Wysłanie e-maila o podanym temacie jest równoznaczne ze zgłoszeniem przez Uczestnika chęci wzięcia udziału w konkursie.
4. Nagrody otrzymają uczestnicy konkursu, którzy wyślą opisy najbardziej obiecujących – zdaniem jury – koncepcji.
5. Imię i nazwisko zwycięzcy, za jego zgodą, może zostać opublikowane w portalu Mikrokontroler.pl.
6. Każdy uczestnik konkursu ma prawo do jednej nagrody, zgłoszenia dublowane nie będą brane pod uwagę.
7. Wyboru zwycięzców dokonuje jury konkursowe, złożone z redaktorów portalu Mikrokontroler.pl.
8. Osoby nagrodzone zostaną poinformowane o tym fakcie e-mailem wysłanym przez redakcję portalu Mikrokontroler.pl.
9. Zgłoszenia przyjmowane są od momentu ogłoszenia konkursu na łamach portalu do dnia 4 stycznia 2019, do godziny 23.59.

§ 3
NAGRODY

1. Pulę nagród dla Zwycięzców stanowi 10 wielofunkcyjnych przenośnych przyrządów warsztatowych Digilent OpenScope MZ, nagrody te ufundowane są przez Digilent Inc.
2. Zwycięzcy otrzymają też możliwość opisania swojego pomysłu w formie artykułu w magazynie Elektronika Praktyczna.
3. Nagrody nie podlegają wymianie na ekwiwalent pieniężny lub rzeczowy.
4. Zwycięzcy udostępnią Organizatorowi swoje dokładne dane (imię, nazwisko, adres oraz telefon kontaktowy), które posłużą do przekazania nagrody w terminie 21 dni od momentu dostarczenia danych.
5.W przypadku, gdy termin 21 dni od rozstrzygnięcia konkursu zostanie przekroczony, a Zwycięzca nie przekaże danych osobowych do Organizatora, przyjmuje się, że zwycięzca zrzeka się nagrody. Organizator może w to miejsce nagrodzić innego uczestnika.
6. W przypadku gdy zaistnieje taki obowiązek, zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt. 2 Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Fizycznych z dnia 26 lipca 1991 roku (Dz. U.nr 14 poz. 176 z 2000 r.), przed wydaniem nagród organizator obliczy, pobierze i odprowadzi do właściwego Urzędu Skarbowego zryczałtowany podatek dochodowy od wartości nagrody.

§ 4
DANE OSOBOWE

1. Organizator informuje, że zgodnie z art. 24 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 2016 r., str. 1-88), dalej zwanego „RODO”, administratorem danych osobowych udostępnionych w ramach Konkursu jest Organizator Konkursu – BTC Korporacja Paweł Zbysiński ul. Lwowska 5, 05-120 Warszawa (dalej zwana „Administratorem”).
2. Uczestnicy Konkursu przystępując do niego wyrażają zgodę na przetwarzanie przez Administratora następujących danych osobowych należących do kategorii danych zwykłych: imię i nazwisko, adres e-mail, a w przypadku Zwycięzców Konkursu także adres do korespondencji oraz telefon.
3. Uczestnicy Konkursu przyjmują do wiadomości, że podanie danych osobowych w zakresie określonym w ust. 2 jest dobrowolne, jednakże ich podanie przez Uczestników Konkursu jest wymagane do udziału w Konkursie.
4. Do zakończenia Konkursu Uczestnik Konkursu może cofnąć zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w celach związanych z przeprowadzeniem Konkursu wysyłając na adres e-mail mikrokontroler@mikrokontroler.pl wiadomość o temacie “Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych”, w treści wiadomości należy podać nazwę Konkursu, podane uprzednio w zgłoszeniu udziału w Konkursie dane osobowe oraz adres e-mail z którego prowadzona była komunikacja z Organizatorem. Cofnięcie zgody przez Uczestnika jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w Konkursie oraz utratą prawa do jakiejkolwiek Nagrody, jednakże cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem dotychczasowego przetwarzania danych osobowych przez Organizatora.
5. Dane osobowe osób, o których mowa w ust. 2, będą przetwarzane przez Administratora na podstawie art. 6 ust.1 lit. a) RODO jedynie w celu i zakresie niezbędnym do wykonania zadań Administratora danych osobowych związanych z realizacją Konkursu.
6. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego, ani organizacji międzynarodowej w rozumieniu RODO.
7. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane przez okres 3 lat od dnia zakończenia Konkursu, chyba że niezbędny będzie dłuższy okres ich przetwarzania, w tym w szczególności z uwagi na obowiązki archiwizacyjne, fiskalne, czy dochodzenie roszczeń.
8. Każdemu Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do treści jego danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
9. Uczestnikom Konkursu w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
10. W oparciu o dane osobowe Uczestników Konkursu, Administrator nie będzie podejmował zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania w rozumieniu RODO.

§ 5
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Konkurs prowadzony na podstawie regulaminu nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym ani loterią promocyjną, których wynik zależy od przypadku w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 19.11.2009 o grach hazardowych o grach hazardowych (Dz.U.2016.471 j.t.).
2. Niniejszy regulamin dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej www.mikrokontroler.pl
3. Postanowienia niniejszego regulaminu są podstawą prowadzenia konkursu, a ich wykładnia i interpretacja należy do Organizatora.

O autorze