Nowa strategia Apatora na lata 2024-2028: utrzymanie statusu spółki dywidendowej

Zarząd Apator SA deklaruje, że będzie corocznie wypłacał dywidendy w wysokości 75 proc. zysku netto spółki wypracowanego za poprzedni rok obrotowy, z uwzględnieniem perspektyw rozwoju, aktualnej oraz przyszłej sytuacji finansowej Grupy Apator, uwarunkowań otoczenia rynkowego oraz planów inwestycyjnych.

Grupa Apator

W swojej rekomendacji dla walnego zgromadzenia zarząd każdorazowo będzie uwzględniał w szczególności następujące istotne czynniki:
– potrzeby inwestycyjne wynikające z realizacji strategii, w tym politykę akwizycyjną i dostępne sposoby jej finansowania,
– potrzeby płynnościowe Grupy Apator uzależnione od aktualnych i oczekiwanych warunków rynkowych i regulacyjnych,
– wysokość aktualnych i przewidywanych zobowiązań handlowych i finansowych, w tym potencjalne ograniczenia wynikające z umów finansowania, wymieniono w materiale.

Zarząd przewiduje możliwość wypłaty zaliczek na poczet dywidendy

Rentowność EBITDA ma wzrosnąć o 5-6 pkt proc. do 2028 r. Nowa strategia Grupy Apator na lata 2024-2028 zakłada wzrost rentowności EBITDA na poziomie od 5 do 6 pkt proc. w 2028 roku, w stosunku do roku 2023, a także osiągnięcie średniorocznej stopy wzrostu przychodów ze sprzedaży w przedziale od 8 proc. do 10 proc.

Jak czytamy w komunikacie, strategia jest odpowiedzią na szanse i wyzwania transformacyjne sektorów energii elektrycznej, wody, ciepła i gazu. Grupa chce wykorzystać sprzyjające regulacje i środki finansowe z UE wspierające transformację, digitalizację oraz rozwój sektorów energii i wody. Planuje także rozszerzyć swoją działalność na nowych rynkach związanych z energetyką rozproszoną i obywatelską (OZE, społeczności energetyczne, przemysł).

Model budowania wartości Grupy Apator opiera się na 5 filarach:

1. Rozwój działalności w liniach biznesowych w ramach dotychczasowego biznesu („business-as-usual”) – kontynuacja rozwoju organicznego w ramach istniejących produktów dla dotychczasowych klientów.
2. Inicjatywy strategiczne w liniach biznesowych – rozwinięcie obecnych linii produktowych w nowych kierunkach w oparciu o istniejące kompetencje w organizacji, w tym wykorzystanie nowych szans sprzedażowych.
3. Synergie w Grupie Apator – wykorzystanie potencjału synergii przede wszystkim w obszarach sprzedaży, produkcji, R&D oraz procesów administracyjnych.
4. Efektywność organizacji – dalsza integracja procesów grupowych m.in. w obszarze rozwoju obecnych produktów oraz tworzenia kompleksowych i zintegrowanych rozwiązań, centralizacja kluczowych procesów i zasobów („centra kompetencji”).
5. Rozwój przez innowacje – aktywne poszukiwanie nowych kierunków rozwoju oferty rynkowej, które w dłuższej perspektywie czasowej mogą wspierać dalszy wzrost biznesu, wymieniono w materiale.

Główne szanse strategiczne dla rozwoju biznesu:

1. Segment Energii Elektrycznej:
– mikroenergetyka rozproszona – efektywność energetyczna w przemyśle, sterowanie IoT, zarządzanie energią,
– makroenergetyka wielkoskalowa – magazyny energii i stabilizacja sieci, zwiększanie elastyczności systemu, zintegrowane systemy zarządzania.
2.Segment Woda i Ciepło: efektywne gospodarowanie zasobami wody, modele usługowe/billing, zmiana generacyjna urządzeń na ultradźwiękowe w Europie.
3.Segment Gaz: pomiar wodoru i biogazów: – czytamy dalej.

Spółka zapowiedziała, że strategia będzie przebiegać dwuetapowo. W pierwszym etapie (okres ok. 2 lat) grupa skoncentruje się na wypracowaniu rozwiązań grupowych oraz realizacji inicjatyw organizacyjnych. Ich rezultaty będą widoczne w drugim etapie strategii (lata 2026-28) w postaci realizacji zdefiniowanych celów finansowych, wśród których znalazły się osiągnięcie średniorocznej stopy wzrostu przychodów w przedziale od 8 proc. do 10 proc. oraz wzrost rentowności EBITDA od 5 do 6 pkt proc. w stosunku do roku 2023.

Wyniki finansowe Grupy Apator

Motorem wzrostu przychodów Grupy będą segmenty Energii Elektrycznej oraz Wody i Ciepła, gdzie – obok rozwoju obecnych produktów – Grupa planuje wdrożyć nowe zintegrowane rozwiązania m.in. w obszarze zarządzania mediami i wodą oraz OZE. Grupa skoncentruje się na wdrożeniu nowych modeli biznesowych opartych o nowoczesne systemy i usługi technologiczne (XaaS – wszystko jako usługa, DaaS – dane jako usługa) oraz dostarczaniu zaawansowanej analityki w zakresie efektywnego zarządzania danymi pomiarowymi i infrastrukturą. Grupa chce zaoferować wartość dla klientów w postaci kompleksowej obsługi potrzeb związanych z transformacją energetyczną, optymalizacją zużycia mediów energetycznych i wody, rozliczaniem i realizacją celów klimatycznych.

Zarząd zakłada znaczącą poprawę rentowności EBITDA wynikającą z inicjatyw organizacyjnych, m.in: konsolidacji procesów zakupowych, podniesienia wydajności operacyjnej, specjalizacji produkcyjnej oraz standaryzacji procesów administracyjnych do centrów usług wspólnych.

Grupa Apator specjalizuje się w obszarze aparatury łączeniowej oraz pomiarowej, a także systemów IT. Spółka jest notowana na GPW od 1997 r. W 2023 r. miała 1 137,2 mln zł skonsolidowanych przychodów.

O autorze