STM32Butterfly2: obsługa wyświetlacza z Nokii 3310

Na początku określany jest priorytet przerwania pochodzącego od licznika SysTick. W kolejnym kroku do rejestru SysTick->LOAD zapisywana jest wartość, która określa z jaką częstotliwością będzie wywoływane przerwanie. Kolejne polecenia włącza generowanie przerwania, ostanie uruchamia licznik.
Kolejnym poleceniem w programie głównym jest funkcja nlcd_init(). Odpowiada ona za inicjalizację podłączonego wyświetlacza, bazującego na sterowniku PCD8544. Inicjalizacja polega na skonfigurowaniu linii GPIO podłączonych do wyświetlacza i SPI oraz wysłaniu danych inicjalizujących. Opis zostanie ograniczony do tych najważniejszych elementów, czyli funkcji konfigurującej linii GPIO i SPI oraz funkcji wysyłania danych przez SPI.
Poniżej przedstawiono listing funkcji odpowiedzialnej za konfigurację komunikacji z wyświetlaczem.

 

Pierwsze polecenie odpowiada za włączenie zegarów dla używanych GPIO oraz SPI1. W kolejnym kroku realizowana jest konfiguracja linii GPIO, ustawiane są one do pracy alternatywnej jako linie magistrali SPI. Funkcje dc_pin(), sel_pin() oraz res_pin() odpowiadają za ustawianie odpowiedniego stanu na liniach D/C, SCE oraz RES.
Konfiguracja magistrali SPI sprowadza się do ustawienia odpowiednich bitów w rejestrze SPI1->CR1. W przypadku przedstawionego projektu ustawiane są bity:

  • SPI_Direction_1Line_Tx – transmisja z wykorzystaniem tylko jednej linii nadającej sygnał (ustawiane są dwa bity),
  • SPI_Mode_Master – działanie w trybie Master,
  • SPI_DataSize_8b – ramka długości 8 bitów,
  • SPI_CPOL_Low i SPI_CPHA_1Edge – ustawienie konkretnego trybu działania magistrali SPI,
  • SPI_BaudRatePrescaler_16 – dzielnik zegara ustawiony na 16 (ustawiane są trzy bity),
  • SPI_FirstBit_MSB – pierwszy transmitowany jest najbardziej znaczący bit,
  • SPI_NSS_Soft – linia NSS kontrolowana jest programowo.

Ustawienie bitu CR1_SPE_Set w rejestrze SPI1->CR1 powoduje uruchomienie magistrali SPI. Wysyłanie sprowadza się do zapisania danych do rejestru SPI1->DR, jednak podczas przeprowadzania tej operacji należy pamiętać o sprawdzeniu dwóch flag informujących o działaniu magistrali SPI. Pierwszą flagą jaka jest sprawdzane przed zapisem danych jest flaga TXE, informuje ona czy aktualnie bufor jest wolny. Natomiast druga flaga – BSY – informuje o aktualnie przeprowadzanym wysyłaniu danych bądź zajętości SPI. Listing funkcji wysyłającej dane do wyświetlacza przedstawiono poniżej.

 

Po przeprowadzeniu inicjalizacji kolejną czynnością wykonywaną w programie głównym jest wyświetlenie wiadomości powitalnej na wyświetlaczu. Realizuje to funkcja , która przyjmuje trzy parametry: pierwszym jest ciąg tekstu do wyświetlenia, drugi i trzeci parametr określa położenie tekstu na wyświetlaczu.
Po wyświetleniu komunikatu program przechodzi do nieskończonej pętli, w czasie której pobierany jest stan pozycji joysticka. Odczyt wykonywany jest dwukrotnie z pewnym opóźnieniem które służy eliminacji drgań styków. W przypadku jednakowego odczytu na wyświetlaczu prezentowana jest informacja o położeniu joysticka.
Odczyt położenia joysticka realizowany jest przez funkcję joy_keys(), Listing jej został przedstawiony poniżej.

 

Funkcja ogranicza się do odczytania stanu linii przy wykorzystaniu funkcji io_get_mask, która jako pierwszy parametr przyjmuje nazwę portu, natomiast jako drugi maskę ograniczającą odczyt do wskazanych linii. Zwracana wartość jest odpowiednio przetwarzana tak aby zmiana położenia joysticka powodowała ustawienie odpowiedniego bitu.

Do pobrania

O autorze