STM32VLDISCOVERY: obsługa modułu GPS Fastrax IT500

Oprogramowanie

Oprogramowanie dla mikrokontrolera STM32 zostało napisane przy wykorzystaniu środowiska programistycznego Keil µVision oraz bibliotek STM32F10x StdPeriph Lib w wersji 3.5.0. Na rysunku 5 przedstawiono schemat blokowy programu.

 

Rys. 5. Schemat blokowy programu

Rys. 5. Schemat blokowy programu

 

 

Po uruchomieniu programu w pierwszej kolejności mikrokontroler STM32 konfiguruje wyprowadzenie PA10. Następnie konfigurowany jest interfejs komunikacyjny UART. Parametry pracy są zgodne z parametrami ustawionymi w module GPS:

  • Baudrate 9600,
  • 8 bitów danych,
  • 1 bit stopu,
  • Brak parzystości.

Dzięki temu wyprowadzenie PA10 może służyć do odbioru danych z modułu GPS. Następnie mikrokontroler oczekuje na odebranie tychże danych (są one kodowane zgodnie z protokołem NMEA0183). Bajt po odebraniu wpisywany jest do tablicy temp[] w miejsce o indeksie 0. Jeśli zawarta w nim informacja zostanie zinterpretowana jako znak inny niż ‘$’, następnych pięć odebranych bajtów wpisywanych jest pod kolejne indeksy tablicy temp[]. Znaki te symbolizują identyfikator zdania. Jeśli identyfikator nosi nazwę GPGLL, oznacza to, że dane, które po nim wyśle moduł GPS zawierają informację o czasie i pozycji GPS. W tej sytuacji kolejne bajty są wczytywane do tablic o nazwach time[], n[] oraz e[]. W tablicach tych znajdują się odpowiednio: aktualny czas, szerokość geograficzna i długość geograficzna.

Warto przyjrzeć się bliżej wybranym funkcjom programu. Część kodu została opisana w książce [1] i nie będzie powtórnie opisywana w tym opracowaniu.

W listingu 1 przedstawiono ciało funkcji getch(), która odpowiada za sczytywanie poszczególnych znaków do zmiennej. Docelowo funkcja wczytuje wartości do poszczególnych tablic. Dodatkowo funkcja zamienia każdy znak ‘,’ na znak ‘|’.

 

Listing 1.

 

W listingu 2 pokazano kod będący „sercem” całego programu. Odpowiada on za odczytywanie danych z modułu GPS i ich interpretację.

 

Listing 2.

 

Do pobrania

O autorze