Scopometr SHS1062 – przenośny oscyloskop firmy Siglent z wejściami izolowanymi galwanicznie

 

W oscyloskopie SHS1062 można zdefiniować dwa przebiegi referencyjne, często wykorzystywane na przykład podczas strojenia urządzeń elektronicznych. Jest to bardzo przydatna funkcja, szkoda jednak, że przebiegi te są zapisywane tylko w wewnętrznej pamięci przyrządu.

Kolejnym ważnym parametrem każdego oscyloskopu są tryby wyzwalania. W przyrządzie Siglenta dostępne są tryby, które można spotkać w większości oscyloskopów cyfrowych. Mamy więc wyzwalanie: Auto, Normal i Single. Źródłem wyzwalania mogą być tylko mierzone sygnały, nie ma wejścia wyzwalania zewnętrznego. Można natomiast włączyć typ sprzężenia dla bloku wyzwalającego (DC, AC, HF Reject i LF Reject), niezależnie od rodzaju sprzężenia dla sygnału pomiarowego. Najczęściej stosowanym w praktyce jest wyzwalanie zboczem, ale są też tryby wyzwalania impulsem, sygnałem wideo, nachyleniem zbocza oraz bardzo przydatne podczas oglądania dwóch przebiegów o różnych częstotliwościach wyzwalanie alternatywne (rys. 7).

 

Rys. 7. Oscylogram uzyskany w trybie wyzwalania alternatywnego

Rys. 7. Oscylogram uzyskany w trybie wyzwalania alternatywnego

 

 

Na koniec pozostały do omówienia opcje związane z rejestracją i zapisywaniem danych w pamięci masowej. Oprogramowanie oscyloskopu SHS1062 zawiera komendę „Record” pozwalającą zapisać sekwencję max. 2500 obrazów w pamięci przyrządu. Kolejne ramki są zapisywane z interwałem ustawianym w zakresie od 1 ms do 1000 s. Poleceniem „Save” zapisuje się natomiast na pendrivie nastawy oscyloskopu, przebiegi, zrzuty ekranowe, dane w formacie CSV. Mimo, że jest to polecenie zapisu, to służy ono również do przywracania ustawień fabrycznych. Podczas tych operacji użytkownicy korzystają z dwóch gniazd USB umieszczonych na bocznej ściance oscyloskopu. Jedno z nich, miniUSB, jest wykorzystywane do łączenia oscyloskopu z komputerem, do drugiego – typowego gniazda USB typu A dołączany jest pendrive. Jednoczesne korzystanie z połączenia komputerowego i pendriva jest jednak mocno utrudnione, a w wielu przypadkach wręcz niemożliwe z powodu zbyt małej odległości między gniazdami.

Funkcja druga – miernik uniwersalny

Scopometr SHS1062 jest połączeniem oscyloskopu cyfrowego z miernikiem uniwersalnym. Funkcja ta jest uaktywniana po naciśnięciu przycisku Meter. Rodzaj pomiaru jest wybierany przyciskiem F1. Multimetr zawarty w przyrządzie SHS1062 mierzy napięcie i prąd DC i AC (rys. 8), rezystancję, pojemność, testuje złącze półprzewodnikowe oraz bada ciągłość obwodu elektrycznego. Możliwe są pomiary bezwzględne i względne z automatycznym lub ręcznym ustawianiem zakresu pomiarowego. Przewody pomiarowe dołącza się do gniazd umieszczonych w dolnej części przyrządu. Multimetr korzysta z własnych wejść. Po przełączeniu scopometru w tryb miernika uniwersalnego, na ekranie jest wyświetlany cyfrowy wynik pomiaru, a nad nim rysunek wyjaśniający, do których gniazd powinny być dołączone przewody, w zależności od wybranego rodzaju pomiaru.

 

Rys. 8. Wyświetlacz w trybie multimetru cyfrowego (pomiar napięcia DC)

Rys. 8. Wyświetlacz w trybie multimetru cyfrowego (pomiar napięcia DC)

 

 

Multimetr charakteryzuje się stosunkowo wolnym czasem reakcji. Na przykład podczas pomiaru rezystancji na zakresie automatycznym ostateczny wynik pojawia się dopiero po ok. 3 sekundach. Czas ten można skrócić do ok. jednej sekundy przechodząc na ręczny wybór zakresu pomiarowego. Powolność przyrządu jest szczególnie odczuwalna w teście ciągłości obwodu elektrycznego, kiedy to użytkownik oczekuje natychmiastowego sygnału po wykryciu zwarcia. Parametry multimetru wyszczególniono w tab. 1.

 

Tab. 1. Podstawowe parametry techniczne scopometru SHS1062

Oscyloskop
Liczba wejść 2
Typ sprzężenia wejść AC, DC, GND
Impedancja wejściowa 1 MΩ ±2% ||16 pF ±3 pF
Maksymalne napięcia na gniazdach BNC Klasa Max. napięcia
CAT i CAT II 300 VRMS
CAT III 150 VRMS
Maksymalne napięcia na gniazdach multimetru Klasa Max. napięcia
CAT i CAT II 1000 VRMS
CAT III 600 VRMS
Izolacja kanałów >40 dB
Próbkowanie w czasie rzeczywistym i ekwiwalentnym
Rekord danych 32 kpkt (1 kanał), 16 kpkt (2 kanały)
2 Mpkt (1 kanał), 1 Mpkt (2 kanały) w trybie Deep Storage
Tryby próbkowania Sample, Peak Measure, Average
Liczba uśrednień: 4, 16, 32, 64, 128, 256
Czułość 5 mV/dz…100 V/dz (zmieniane w sekwencji 1-2-5)
Pasmo analogowe 60 MHz
Minimalna częstotliwość dla sprzężenia AC ≤10 Hz (-3 dB, wejście BNC)
Czas narastania <5,8 ns
Operacje matematyczne +, -, *, /, FFT
Analiza FFT Okna Hanning, Hamming,
Blackman, Rectangular
Liczba punktów 1024
Ogranicznik pasma 20 MHz (-3 dB)
Częstotliwość próbkowania 1 GSa/s (jeden kanał)
500 MSa/s (dwa kanały)
<50 GSa/s (próbkowanie w czasie ekwiwalentnym)
Tryby wyzwalania Edge, Pulse Width, Video, Slope, Alternative
Źródła wyzwalania CH1, CH2
Zakres Holdoff 100 ns…1,5 s
Pomiary automatyczne Vpp, Vmax, Vmin, Vamp, Vtop, Vbase, Vavg, Mean, Crms, Vrms, ROVShoot, FOVShoot, RPREShoot, FPREShoot, Rise, Fall, Freq, Prd, +Wid, -Wid, +Dut, -Dut, BWid, Phas, FRR, FRF, FFR, FFF, LRR, LRF, LFR, LFF

 

O autorze