Oscyloskopy z serii RTE – Rohde&Schwarz na “środkowej półce”

Tryb wyzwalania Slew Rate służy z kolei do wyzwalania oscyloskopu sygnałem o określonej szybkości narastania lub opadania. Parametr ten definiuje się wprowadzeniem przedziału czasu, w którym napięcie zmienia się od dolnej do górnej wartości progowej (lub odwrotnie). Ekran konfiguracyjny dla tego trybu przedstawiono na rys. 10, a na rys. 11 obserwujemy efekt wyzwalania dla trzech różnych przypadków.

 

Rys. 10. Okno konfiguracji wyzwalania typu Slew Rate

 

Rys. 11. Wyzwalanie typu Slew Rate dla trzech różnych szybkości zmian sygnału

 

We wszystkich trybach wyzwalania mamy dodatkowo kilka innych, ważnych parametrów ułatwiających odpowiednie ustawienie warunku wyzwolenia. Jednym z nich jest Holdoff decydujący o czasie wstrzymania kolejnego cyklu akwizycji. Taka konfiguracja układu akwizycji jest wykorzystywana na przykład podczas obserwacji paczek impulsów, jeśli chcemy aby wyzwolenie następowało zawsze na pierwszym impulsie. W oscyloskopach RTE parametr Holdoff może być ustawiany w odniesieniu do czasu, zdarzeń, może być zmieniany losowo w zadanym przedziale (rys. 12) lub dobierany automatycznie. Jeśli badany sygnał jest zaszumiony, może dochodzić do wielokrotnego wyzwalania w bezpośrednim sąsiedztwie punktu o ustalonym poziomie progowym napięcia. Aby temu zapobiec zwykle wystarczy włączyć histerezę wyzwalania z dobranymi doświadczalnie poziomami progowymi.

 

Rys. 12. Okno konfiguracji parametru Holdoff

 

Oprócz wymienionych trybów wyzwalania, które można zakwalifikować jako standardowe, oscyloskop RTE1034 ma jeszcze zaawansowany tryb sekwencyjny. Wyzwalanie następuje tu po spełnieniu dwóch zdarzeń. Zdarzenia są ustawiane niezależnie, ale drugim z nich może być tylko detekcja zbocza. Przez swoją złożoność tryb ten wydaje się mało czytelny, ale daje wspaniałe rezultaty w określonych przypadkach. Działanie wyzwalania w trybie sekwencyjnym zilustrujemy przykładem. Mamy dwa przebiegi utworzone z paczek impulsów, z których interesuje nas konkretny impuls zaznaczony na rys. 13. Jest to trzeci impuls w paczce. Pytanie, jak wyzwolić oscyloskop akurat w tym momencie? Załóżmy, że mamy pewność co do czasu t1, który jest równy 4,72 ms. Pierwszym zdarzeniem wyzwalającym będzie więc impuls o takim czasie trwania, a odpowiedni warunek ustawiamy tak, jak to przedstawiono na rys. 14a. Jak widać, przyjęliśmy tu 90-nanosekundową tolerancję szerokości impulsu. Teraz, dla pominięcia pierwszej paczki impulsów ustawiamy opóźnienie 4,3 ms odpowiadające czasowi t2 i ustawiamy licznik zdarzeń B Count na 3, gdyż interesuje nas 3 impuls. Po kliknięciu na przycisk B Event Setup ustawiamy jeszcze drugie zdarzenie wyzwalające. Jest to zbocze narastające w kanale 3. W efekcie uzyskujemy oscylogram przedstawiony na rys. 13.

 

Rys. 13. Wyzwalanie sekwencyjne

 

 

Rys. 14. Okno konfiguracji wyzwalania typu Sequence, a) opcje dla pierwszego zdarzenia, b) opcje dla drugiego warunku

 

O autorze