Podstawy cyfrowej transmisji radiowej SDR: sygnały kwadraturowe – złożone, ale nieskomplikowane

Przykład próbkowania kwadraturowego

To czego nauczyliśmy się do tej pory o sygnałach kwadraturowych można wykorzystać poznając proces tzw. próbkowania kwadraturowego. Jest to proces dyskretyzacji w czasie ciągłego (analogowego) sygnału o ograniczonym pasmie i przesuwania jego widma tak, by było wyśrodkowane wokół zera. Zobaczmy, jak działa ten popularny zabieg na przykładzie sygnału ciągłego o pasmie B i częstotliwości środkowej fc.

 

Rys. 13. Widma sygnału przed i po próbkowaniu kwadraturowym

 

Naszym celem w próbkowaniu kwadraturowym jest uzyskanie zdyskretyzowanej w czasie wersji sygnału analogowego o ograniczonym pasmie, ale chcemy też, by widmo tego sygnału miało środek na częstotliwości 0 Hz, a nie fc. Musimy więc zmieszać sygnał cyfrowy z sygnałem , by dokonać zespolonego przesunięcia częstotliwości. Częstotliwość próbkowania układu dokonującego dyskretyzacji, wyrażaną w próbkach na sekundę oznaczymy fs. W dolnej części rysunku 13 przedstawiono widma powielone regularnie, by przypomnieć, że taki efekt występuje zawsze przy próbkowaniu.

Przyjrzyjmy się teraz schematowi próbkowania kwadraturowego przedstawionemu w górnej części rysunku 14. Jest on znany jako demodulacja I/Q lub demodulacja Weavera (dla tych, którzy mają doświadczenie z teorią telekomunikacji). Układ dwóch oscylatorów sinusoidalnych przesuniętych względem siebie w fazie o 90 stopni jest często nazywany oscylatorem kwadraturowym.

Składowe  i , przedstawione na rysunku 14 przypominają nam, że tworzące rzeczywistą kosinusoidę składniki zespolone w postaci wykładniczej duplikują każdą z części widma Xbp (), by utworzyć widmo Xi (f ). Rysunek pokazuje, jak otrzymujemy odfiltrowaną ciągłą część zespolonego sygnału kwadraturowego będącą w fazie. Widma Xi (f ) i (f ) są z definicji traktowane, jakby były czysto rzeczywiste.

 

Rys. 14. Schemat blokowy układu realizującego próbkowanie kwadraturowe oraz widma sygnałów w fazie (w górnej gałęzi)

 

Analogiczny rysunek 15 obrazuje, jak poprzez mieszanie sygnałów xbp () i sin(2πf) odfiltrowywana jest ciągła część zespolonego sygnału kwadraturowego będącą w kwadraturze.

 

Rys. 15. Widma sygnałów w kwadraturze (w dolnej gałęzi)

 

Dokąd zmierzamy? I() – j() to widmo zespolonej repliki naszego pierwotnego sygnału xbp (). Sumowanie tych dwóch widm przedstawia rysunek 16.

 

Rys. 16. Łączenie widm I(f) i Q(f), aby uzyskać pożądane widmo I(f) – jQ(t)

 

Typowe zobrazowanie próbkowania kwadraturowego wydaje się niejasne, dopóki nie spojrzymy na nie w trzech wymiarach, co przedstawia rysunek 17, na którym czynnik –j obraca czysto urojone widmo () o –90 stopni i czyni je rzeczywistym. Uzyskane widmo –j() jest następnie dodawane do ().

 

Rys. 17. Trójwymiarowe przedstawienie sumowania widm () i (), aby uzyskać widmo () – j()

 

Zespolone widmo przedstawione w dolnej części rysunku 18 pokazuje, do czego dążyliśmy – cyfrowa postać zespolonego sygnału wąskopasmowego skupiona wokół częstotliwości 0 Hz.

 

Rys. 18. Zespolony sygnał () – () jest poddawany próbkowaniu, aby uzyskać dyskretny sygnał () – j()

 

Wymieńmy zalety próbkowania kwadraturowego:

  • Każdy przetwornik A/C pracuje z częstotliwością o połowę mniejszą, niż przy typowym próbkowaniu rzeczywistym.
  • W wielu implementacjach sprzętowych praca z niższym taktowaniem pozwala zaoszczędzić energię.
  • Dla danej częstotliwości próbkowania możemy próbkować sygnały o szerszym paśmie.
  • Kwadraturowe sekwencje pozwalają na bardziej wydajne przetwarzanie FFT dzięki pokrywaniu szerszego zakresu częstotliwości.
  • Jako, że sekwencje kwadraturowe są dwukrotnie nadpróbkowane, możliwa jest realizacja operacji podnoszenia do kwadratu bez konieczności stosowania interpolacji przez upsampling.
  • Znajomość fazy sygnałów pozwala na koherentne przetwarzanie.
  • Próbkowanie kwadraturowe ułatwia pomiary chwilowej amplitudy i fazy sygnału podczas demodulacji.

Powrót do schematu blokowego przypomina nam ważną cechę sygnałów kwadraturowych. Można przesłać analogowy sygnał kwadraturowy, wykorzystując choćby dwa kable koncentryczne, którymi transmitujemy dwa sygnały rzeczywiste i(t) i q(t). By przesłać sygnał kwadraturowy zdyskretyzowany w czasie potrzebne są dwa wielożyłowe kable, co obrazuje rysunek 19.

 

Rys. 19. Kolejne przedstawienie faktu, że sygnały kwadraturowe składają się z dwóch części rzeczywistych

 

Aby docenić fizyczne znaczenie całego tego wywodu, pamiętajmy że ciągły sygnał kwadraturowy x() = () + j() nie jest tylko matematyczną abstrakcją. Można go wygenerować w laboratorium i przesłać do pomieszczenia w drugim końcu korytarza. Wszystko, czego potrzebujemy to dwa generatory sinusoidalne o tej samej częstotliwości f0. Musimy też zapewnić synchronizację faz tak, by przesunięcie między nimi stale wynosiło 90 stopni. Następnie podłączamy dwa kable koncentryczne do wyjść generatorów i doprowadzamy ich końce, oznaczone odpowiednio „()” dla sygnału sinusoidalnego i „()” dla kosinusoidalnego do pomieszczenia docelowego.

Teraz krótki, dwupytaniowy quiz. Co zobaczymy na ekranie oscyloskopu, gdy podłączymy dwa ciągłe sygnały () i () do wejść X i Y (pamiętając oczywiście, żeby ustawić przemiatanie poziome na źródło zewnętrzne)?

 

Rys. 20. Wyświetlanie sygnału kwadraturowego z użyciem oscyloskopu

 

Co stałoby się natomiast, gdybyśmy źle oznaczyli kable i podłączyli kanały odwrotnie? Odpowiedź na pierwsze pytanie brzmi: „Zobaczymy plamkę obracającą się w kółko w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara.” Jeśli kable zamienimy miejscami, także zobaczymy plamkę, ale obracającą się zgodnie z ruchem wskazówek zegara. Byłaby to ciekawa demonstracja, gdybyśmy ustawili częstotliwość generatorów na niską wartość, np. 1 Hz.

Przykład z oscyloskopem odpowiada na ważne pytanie: „Jak sprzętowo implementowana jest jednostka urojona, gdy pracujemy z sygnałami kwadraturowymi?”. Odpowiedź na nie brzmi: „Jednostka urojona jest implementowana poprzez odpowiednie traktowanie sygnałów względem siebie.” Musimy podejść do nich ortogonalnie, czyli tak, by sygnał () odpowiadał zmianie w poziomie, a sygnał w kwadraturze – zmianie w pionie. Ortogonalność oznacza tu, że kierunek pionowy jest przesunięty o 90 stopni w stosunku do poziomu. W przykładzie z oscyloskopem jednostka urojona jest implementowana po prostu poprzez odpowiednie podłączenie sygnałów do wejść. Sygnał w fazie () steruje odchyleniem w poziomie, a sygnał w kwadraturze steruje odchyleniem w pionie. Wynikiem jest dwuwymiarowy sygnał kwadraturowy, reprezentowany przez położenie plamki na wyświetlaczu.

Osoba siedząca w drugim pomieszczeniu, która odbiera dyskretne sekwencje () oraz () może zmieniać orientację finalnego widma zespolonego dodając lub odejmując sekwencję j(), co obrazuje rysunek 21.

 

Rys. 21. Zastosowanie zmian znaku sygnału () do zmiany orientacji widma

 

Górna gałąź z rysunku 21 odpowiada mnożeniu oryginalnego sygnału xbp () przez , a dolna gałąź – mnożeniu xbp () przez . A zatem, gdyby składowa kwadraturowa naszego sygnału była ujemna, czyli miała postać –sin(2πfc), wynikowe widmo sygnału zespolonego byłoby odwrócone względem częstotliwości 0 Hz, w stosunku do widm z rysunku 21.

Gdy rozważamy odwracanie widm sygnałów zespolonych, przypomnijmy sobie jeszcze raz, że są dwa proste sposoby na odwrócenie widma amplitudowego sekwencji x() = () + j(). Po pierwsze, jak przedstawiono na rysunku 21, możemy dokonać sprzężenia, by uzyskać sekwencję x() = () + j(). Drugi sposób, to zamiana przebiegów składowych i zastosowanie sekwencji y() = () + j(). Obie te sekwencje mają takie same widma amplitudowe, odwrotne w stosunku do widma sygnału x(), ale ich widma fazowe nie są takie same.

 

Podsumowanie

W tym miejscu zakończymy to wprowadzenie. Nauczyliśmy się, że użycie płaszczyzny zespolonej pozwala zwizualizować matematyczny opis liczb zespolonych oraz zrozumieć związki między sygnałami kwadraturowymi i rzeczywistymi. Zobaczyliśmy też, jak trójwymiarowe wykresy w dziedzinie częstotliwości pomagają zrozumieć procesy generacji sygnałów kwadraturowych oraz ich łączenia i rozkładu. Na koniec przyjrzeliśmy się przykładowi próbkowania kwadraturowego i dwóm sposobom odwracania widma sekwencji kwadraturowej.

 

Bibliografia

[1] D. Struik, A Concise History of Mathematics, Dover Publications, Nowy Jork, 1967.

[2] D. Bergamini, Mathematics, Life Science Library, Time Inc., Nowy Jork, 1963.

[3] N. Boutin, “Complex Signals”, RF Design, Grudzień 1989

Odpowiedź na zagadkę, która pojawiła się po równaniu (5): powiedział tak strach na wróble w filmie „Czarnoksiężnik z krainy Oz”.

O autorze