LinkedIn YouTube Facebook
Szukaj

Wstecz
Aktualności

Na Uniwersytecie Łódzkim powstał Zespół ds. Generatywnej Sztucznej Inteligencji

Analiza trendów w rozwoju sztucznej inteligencji i ocena ich znaczenia dla uczelni, w tym zwłaszcza w zakresie kształcenia i aktywności naukowo-badawczej – są głównymi zagadnieniami działalności powołanego na Uniwersytecie Łódzkim Zespołu ds. Generatywnej Sztucznej Inteligencji.

Jak poinformował UŁ, łódzka uczelnia jest jedną z pierwszych w Polsce, w której powołano tego typu specjalny interdyscyplinarny zespół.

Grupa naukowców z różnych wydziałów UŁ ma zajmować się diagnozowaniem potrzeb oraz oczekiwań członków uniwersyteckiej społeczności w zakresie sztucznej inteligencji (AI), odpowiadać za propagowanie wiedzy, dobrych praktyk i przygotowanie wizji posługiwania się narzędziami generatywnej sztucznej inteligencji (GenAI).

Punktem wyjścia dla działań zespołu będą badania wśród pracowników uczelni oraz studentów, które rozpoczną się w połowie lutego. Na podstawie ich wyników zostaną przygotowane szkolenia podnoszące umiejętności etycznego i odpowiedzialnego wykorzystania narzędzi GenAI adekwatnie do zdiagnozowanych potrzeb.

Jak bowiem zwrócono uwagę, dynamiczny rozwój narzędzi generatywnej sztucznej inteligencji (ChatGPT, Bard, Dall-E, Midjourney, Microsoft Copilot) stwarza ogromne możliwości dla szkolnictwa wyższego, zarówno w obszarze dydaktyki, przygotowania i prowadzenia badań naukowych, jak i działań administracyjnych czy komunikacji ze społecznością akademicką oraz otoczeniem uczelni. Jednocześnie jednak pociąga to za sobą szereg nowych wyzwań i wątpliwości, przede wszystkim w zakresie etyki czy prawa (ochrona własności intelektualnej, prywatność, odpowiedzialność z tytułu naruszenia praw autorskich itp.), a także bezpośrednich zmian w procesie dydaktycznym.

Plany działań Uniwersytetu Łódzkiego w zakresie generatywnej sztucznej inteligencji na najbliższy rok są zgodne z celami +Polityki dla rozwoju sztucznej inteligencji w Polsce od roku 2020+. Koncentrują się one przede wszystkim w obszarze budowania świadomości i popularyzacji wykorzystania AI jako narzędzia wzbogacającego dotychczasowe metody nauczania, ale także wspierającego pracę badawczą we wszystkich dziedzinach nauki, czy zapewnienia adekwatnego wsparcia studentom zainteresowanym zgłębianiem tematyki AI, jak również rozwoju współpracy nauki z biznesem w tym zakresie – podkreśliła dr Kaczorowska-Spychalska.

Dodała, że już teraz uczelnia dopuszcza możliwość wykorzystania narzędzi GenAI, ale w sposób racjonalny i oparty na jasnych zasadach. Zakaz korzystania z nich mógłby bowiem doprowadzić do powstania nierówności cyfrowych i osłabienia pozycji członków naszej społeczności akademickiej. To zaś miałoby negatywny wpływ na prowadzone badania naukowe, komercjalizację ich wyników i poziom przygotowania naszych absolwentów do wymogów rynku pracy – przyznała ekspertka.

Rekomendacje wykorzystania generatywnej sztucznej inteligencji w procesach dydaktycznych i naukowo-badawczych, UŁ przygotował w ubiegłym roku. Kluczowe zapisy odnoszą się do kwestii prawnych i etycznych determinujących sposób wykorzystania narzędzi GenAI, konieczności ich jawnego oznaczania, a także odpowiedzialności z tego tytułu.

UŁ aktywnie uczestniczy też w pracach Zespołu ds. Sztucznej Inteligencji w ramach Łódzkiego Partnerstwa Akademickiego, zrzeszającego łódzkie publiczne szkoły wyższe, także artystyczne. (PAP)

Autor: Bartłomiej Pawlak, PAP – Nauka w Polsce