Apator notuje ponad 8 mln zł zysku netto w 2023 r.

Apator odnotował 8,14 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2023 r. wobec 6,62 mln zł zysku rok wcześniej.

Zysk operacyjny wyniósł 40,13 mln zł wobec 31,34 mln zł zysku rok wcześniej. Zysk EBITDA wyniósł 96,55 mln zł wobec 87,07 mln zł zysku w tym ujęciu w 2022 r.

Mimo wciąż niesprzyjającego przedsiębiorcom otoczenia makro, w 2023 roku Grupa Apator wypracowała rekordowe przychody w wysokości ponad 1,1 mld zł, a dzięki dywersyfikacji biznesu i intensywnej pracy nad efektywnością naszej organizacji wygenerowaliśmy także lepsze niż w latach ubiegłych marże – napisał prezes Maciej Wyczesany w liście do akcjonariuszy.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 1 137,17 mln zł w 2023 r. wobec 1 081,79 mln zł w roku ubiegłym.

Kluczowe czynniki wpływające na wyniki w 2023 r. to m.in.:

  • Bardzo dobre wyniki segmentu Energii Elektrycznej w warunkach sprzyjającego otoczenia makroekonomicznego. Duży wzrost obrotów r/r przy równoczesnej systematycznej poprawie rentowności na wszystkich poziomach;
  • Lepsze r/r wyniki w Wodzie i Cieple – utrzymany trend wzrostu sprzedaży i tradycyjnie najwyższe wskaźniki marżowości;
  • Wyraźne spowolnienie i trudniejsza sytuacja w segmencie Gaz w warunkach niesprzyjającego otoczenia i dużej niepewności co do przyszłości;
  • Konsekwentna praca nad integracją i dywersyfikacją geograficzną oferty Grupy we wszystkich segmentach (m.in. poprzez poszukiwanie nowych kierunków sprzedaży) oraz poprawa efektywności kosztowej (optymalizacja procesowa i materiałowa);
  • Skuteczne zarządzanie kapitałem obrotowym skutkujące obniżeniem KON i stanów magazynowych r/r, a w efekcie optymalizacja kosztów finansowania zapasów przy zachowaniu ciągłości produkcji oraz zabezpieczeniu przyszłych dostaw;
  • Konsekwentna praca nad efektywnością kosztową we wszystkich obszarach działalności grupy w odpowiedzi na utrzymującą się wysoką inflację;
  • Odpisy na wartości niematerialne i pozostałe aktywa (-12,9 mln zł w pozostałych kosztach operacyjnych), odpisy zapasów (-4,6 mln zł w koszcie własnym sprzedaży) oraz odpis aktualizujący wartość aktywowanej straty podatkowej i wycena do wartości godziwej (rezerwa na podatek), powiększające wartość podatku odroczonego o 9,8 mln zł dotyczące brytyjskiej spółki GWi (należącej do segmentu Gaz), obciążające skonsolidowany wynik netto grupy za 2023 r. na łączną kwotę 27,4 mln zł;
  • Istotna poprawa wyniku na działalności finansowej grupy r/r wynikająca z korzystnej sytuacji na rynkach walutowych (skutkującej lepszym r/r wynikiem na transakcjach walutowych i różnicach kursowych)

W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2023 r. wyniósł 34,62 mln zł wobec 25,59 mln zł zysku rok wcześniej.

Źródło: StockWatch.pl

O autorze