Bootloader dla zestawu FREEboard – wprowadzenie

Pole instance służy do selekcji konkretnej kopii modułu komunikacyjnego w sytuacji, gdy występują ich dwie lub więcej, np. UART0, UART1 i UART2. Pole pinmuxConfig przechowuje wskaźnik do jednej z funkcji zdefiniowanych w pliku hardware_init_x.c. Przykładowa tablica deskryptorów dla zestawu FREEboard lub FRDM-KL25Z mogłaby wyglądać tak jak poniżej:

Rys. 4. Diagram blokowy komponentów i zależności pomiędzy nimi w architekturze interfejsu peryferia

 

Struktury, do których wskaźniki są przechowywane w pozostałych trzech polach deskryptora, warto omówić szczegółowo. Pierwszy typ struktury reprezentuje abstrakcyjny interfejs sterujący (abstract control interface):

Pola danej struktury przechowują wskaźniki do funkcji, które jako pierwszy argument przyjmują wskaźnik do deskryptora peryferia przedstawionego wcześniej:

 • pollForActivity() – sprawdza, czy komunikacja została rozpoczęta,
 • init() – inicjalizuje sterownik,
 • shutdown() – wyłącza sterownik,
 • pump() – realizuje dodatkowy czas przetwarzania dla układu peryferyjnego.

Typ status_p występujący jako typ wartości zwracanej w funkcji init() informuje o wyniku przeprowadzonej operacji. Kolejna struktura, typu peripheral_byte_interface_t, reprezentuje abstrakcyjny interfejs bajtowy (abstract byte interface):

Tak jak poprzednio, elementy powyższej struktury przechowują wskaźniki do następujących funkcji:

 • init() – inicjalizuje interfejs,
 • read() – przenosi zadaną ilość bajtów z wewnętrznego bufora danych wejściowych do wskazanego bufora zewnętrznego; jest funkcją blokującą, czyli działającą do momentu kiedy zostanie przeniesiona zadana liczba bajtów,
 • write() – kopiuje zadaną ilość bajtów ze wskazanego bufora zewnętrznego do wewnętrznego bufora danych wyjściowych.

Trzecia i ostatnia struktura ma typ peripheral_packet_interface_t oraz reprezentuje abstrakcyjny interfejs pakietowy (abstract packet interface):

Interfejs tworzą poniższe funkcje:

 • init() – inicjalizuje peryferia,
 • readPacket() – odbiera kompletny pakiet przy pomocy wybranego peryferia oraz zwraca dwa wskaźniki: do bufora, w którym zostały zapisane dane wejściowego pakietu, i do zmiennej przechowującej liczbę odebranych bajtów danych; dodatkowy parametr określa czy wejściowy pakiet powinien zawierać dane lub instrukcje,
 • writePacket() – wysyła do wybranego peryferia kompletny pakiet utworzony z danych wskazanego bufora zewnętrznego o zadanym wymiarze; parametr packetType decyduje o rodzaju danych w pakiecie (dane lub instrukcje),
 • abortDataPhase() – przerywa odbiór pakietów z danymi,
 • finalize() – wyłącza peryferia, gdy wszystkie operacje transferu zostaną zakończone,
 • getMaxPacketSize() – zwraca maksymalny rozmiar bufora wewnętrznego,
 • byteReceivedCallback() – funkcja zwrotna, wywoływana po odebraniu przez interfejs nowego bajtu danych.

Jan Szemiet

Literatura

[1] Demo Application User’s Guide for the FRDM-KL25Z and TWR-KL25Z48 Freescale Platforms

[2] http://www.freescale.com/webapp/sps/site/prod_summary.jsp?code=KBOOT

O autorze