GUIX Studio: mikrokontrolery Renesas Synergy w aplikacjach graficznych [2]

Kontynuujemy prezentację sposobu wykorzystania pakietu GUIX Studio firmy Renesas do tworzenia graficznego interfejsu użytkownika na wyświetlaczu LCD z touch-panelem.

Zgodnie z zapowiedzią z pierwszej części artykułu teraz zajmiemy się oprogramowaniem warstwy aplikacji i interfejsu użytkownika.

Zaczynamy od utworzenia w projekcie dwu nowych folderów: hardware i GUI taj jak to zostało pokazane na rysunku 37. W folderze hardware należy umieścić 2 pliki: lcd_setup.c i lcd.h. Plik lcd_setup.c zawiera 3 procedury:

  • ILI9341v_Init() – przeznaczona do inicjalizacji sterownika wyświetlacza ILI9341V. Ta procedura został pokazana na listingu 1,
  • Lcd_write() – zapisująca dane do sterownika wyświetlacza,
  • Lcd_read() – odczytująca dane z pamięci sterownika wyświetlacza.

Wszystkie procedury umieszczone w folderze hardware zostały zaczerpnięte z noty aplikacyjnej dostępnej na stronach firmy Renesas.

rys37

Rys. 37. Dodatkowe foldery projektu
Rys. 37. Dodatkowe foldery projektu

List. 1. Procedura inicjalizacji sterownika wyświetlacza

 

W folderze GUI będą umieszczane pliki wygenerowane przez aplikację GUIX Studio, która jest uruchamiana na komputerze PC i jest przeznaczona do projektowania interfejsów graficznych embeded, pracujących pod kontrolą systemu RTOS ThredX. Aplikację trzeba pobrać ze stron Renesasa i zainstalować.

Pracę z programem rozpoczynamy od utworzenia nowego projektu. W pasku narzędzi klikamy na Project->New Project, nadajemy nazwę projektu „guiapp” (rysunek 38) i podajemy ścieżkę dostępu do folderu Guix_studio w folderze projektu. Po kliknięciu na przycisk Save otworzy się okno konfiguracji projektu.

Rys. 38. Nazwa nowego projektu
Rys. 38. Nazwa nowego projektu
Rys. 39. Nowy projekt w aplikacji GUIX Studio
Rys. 39. Nowy projekt w aplikacji GUIX Studio

W konfiguracji wpisujemy ścieżki dostępu do każdego z trzech katalogów ..\src\gui. Jako Target CPU wybieramy Renesas Synergy, kompilator GNU, rozdzielczość ekranu 256×320 pikseli i głębia koloru 16 bitów na piksel – rysunek 39.

Ta utworzony projekt trzeba zapełnić elementami grafiki. Będziemy je po kolei dodawać i konfigurować. Najpierw klikamy prawym klawiszem na ikonie Display_1 (project View) Insert->Window->Window. W oknie właściwości wpisujemy nazwę okna window 1 i identyfikator ID_WINDOW1. Konieczne jest tez podanie szerokości i wysokości w pikselach dla zastosowanej matrycy LCD oraz nazwę funkcji obsługującej rysowanie ekranu – rysunek 40.

O autorze