Mikrokontrolery Infineon XMC4500 w praktyce, część 3

Z punktu widzenia użytkownika najważniejszym plikiem projektu jest plik main.c. W wygenerowanym przez DAvE 3 pliku main.c znajduje się (listing 1):

  • Dyrektywa #include <DAvE3.h> – dzięki niej możliwe jest używanie w pliku main.c funkcji, definicji i struktur danych z utworzonych przez generator kodu plików DAvE Apps,
  • Funkcja main() – jest to funkcja, która zostaje wywołana przez fragment kodu inicjującego pracę programu,
  • Wywołanie funkcji DAvE_Init() – wewnątrz tej funkcji wywoływane są funkcje włączające i konfigurujące peryferia dodanych do projektu komponentów DAvE Apps,
  • Pętla while() – jej argumentem jest wartość 1, co oznacza, że pętla nigdy się nie skończy.

List. 1. Kod źródłowy pliku main.c

Gdy projekt jest już stworzony, należy go skonfigurować wybierając narzędzie debugowania mikrokontrolera. Aby to uczynić, należy kliknąć na strzałkę obok ikony Debug , po czym rozwinięta zostanie lista opcji, z których wybrać należy Debug Configurations… (rysunek 15).

 

Rys. 15. Opcja w menu pozwalająca na konfigurację debugowania

Rys. 15. Opcja w menu pozwalająca na konfigurację debugowania

 

 

W wyświetlonym oknie należy dwukrotnie kliknąć znajdującą się w jego lewej części opcję TASKING C/C++ Debugger , a następnie w prawej części wybrać Infineon XMC4500 Relax kit (rysunek 16). Zakończenie czynności wykonuje się klikając Apply i Close .

 

Rys. 16. Wybór platformy sprzętowej

Rys. 16. Wybór platformy sprzętowej

 

 

Na tym etapie można przystąpić do skompilowania kodu źródłowego. Z menu wybrać należy Project i Build All (rysunek 17).

 

Rys. 17. Opcja w menu pozwalająca na skompilowanie kodu źródłowego

Rys. 17. Opcja w menu pozwalająca na skompilowanie kodu źródłowego

 

 

Rys. 18. Pozytywny wynik kompilacji, program gotowy do uruchomienia

Rys. 18. Pozytywny wynik kompilacji, program gotowy do uruchomienia

 

 

Informacje dotyczące procesu kompilacji widoczne są w oknie Console (rysunek 18). Kompilacja powinna zakończyć się sukcesem. Jeśli płytka XMC4500 Relax Kit jest podłączona do komputera, można przystąpić do zaprogramowania pamięci Flash mikrokontrolera i uruchomienia programu bądź jego debugowania. W tym celu należy wybrać z menu opcję Debug .

Literatura
[1] www.infineon.com DAvE™ 3 Hands on/Quick Start Tutorial, 2012

O autorze